Aanbesteden en Wet markt en overheid, brief aan de VC voor EZK van de Tweede Kamer

22-04-2024

Geachte dames en heren,

 

Met deze brief geven wij u vanuit VNO-NCW en MKB-Nederland namens onze achterban enkele aandachtspunten mee voor het commissiedebat marktordening en consumentenbescherming (24 april a.s.).

 

Nederlandse overheden kopen jaarlijks voor 100 miljard aan goederen, diensten en werken, verdeeld in tienduizenden inkoopopdrachten. De belangen van goede inkoop voor de overheid, de belastingbetaler en het bedrijfsleven zijn dan ook groot. Het inkoopproces loopt helaas vaak stroef en levert zeker niet altijd het gewenste resultaat. Wij zijn van mening dat de kans van slagen bij aanbestedingen aanzienlijk toeneemt door de kennis van de markt beter te benutten.

 

Tevens vragen we uw aandacht voor spoedige behandeling van de wijziging van de wet markt en overheid die al geruime tijd klaarligt voor plenaire behandeling in de kamer. Overheden en overheidsbedrijven concurreren nog steeds op ongelijke basis met ondernemers. De in het voorstel opgenomen verplichte consultatie met de markt over de voorgenomen uitvoering van economische activiteiten en de periodieke evaluatie daarvan, verhogen bewustzijn en marktkennis bij de overheid. Dit zal er uiteindelijk toe leiden dat overheden zich concentreren op hun kerntaken en minder geneigd zijn zelf onnodig economische activiteiten uit te voeren en daarmee het bedrijfsleven te benadelen.

 

Aanbevelingen

 

Onze belangrijkste punten zijn:

  1. Spoedige aanname van het wijzigingsvoorstel voor de wet markt en overheid.
  2. Structurele inbedding van onderdelen van het Programma Beter Aanbesteden bij het nationale expertisecentrum voor aanbesteden PIANOo en beschikbaar stellen van de benodigde middelen daarvoor.
  3. Spoedige implementatie van de voorstellen ter verbetering van de rechtsbescherming van ondernemers, waaronder de versterking van de positie van de Commissie van Aanbestedingsexperts.
  4. Stimuleren van de toepassing van tenderkostenvergoeding bij complexe en tijdsintensieve aanbestedingsprocedures.
  5. Meer ruimte in de aanbestedingswetgeving voor kennisuitwisseling en samenwerking tussen overheid en de markten het stimuleren van het gebruik dat de ruimte die de bestaande wetgeving hiertoe biedt, met name in relatie tot duurzaamheid, sociale uitdagingen en innovatie.
  6. Onderzoeken van mogelijkheden voor een meer centraal afgestemd, sectorgebaseerd beleid ten aanzien van Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeverschap en Inkopen

Tot slot
Belangrijk is dat de overheid als marktpartij aantrekkelijk blijft en inkopers in staat blijven het primair proces van de overheid te ondersteunen door de meest geschikte goederen, diensten en werken in te kopen. Alleen dan behalen we de meeste waarde uit onze publieke middelen. Verbindende factor bij bovenstaande suggesties is steeds de versterking van de dialoog tussen markt en overheid.

 

Hierachter in bijlage 1 vindt u meer details en onze concrete aanbevelingen. Voor vragen kunt u contact opnemen met Gaby Hoof.

 

Graag tot nadere toelichting bereid.

 

Hoogachtend,

 

Mw. I.C. Linthorst
Directeur Beleid