Bijdrage bedrijfsleven aan goede gegevensuitwisseling in de zorg, brief aan de VC voor VWS van de Tweede Kamer

03-10-2019

Geachte dames en heren,

 

Ten behoeve van uw algemeen overleg op 9 oktober 2019 over elektronische gegevensuitwisseling in de zorg geven we u graag enkele noties mee.

 

Een veiliger en makkelijker gegevensuitwisseling heeft grote urgentie: zorgprofessionals moeten nu in hun dagelijkse werk onnodig veel moeite doen om te beschikken over de medische gegevens die zij nodig hebben om hun belangrijke werk te doen. Veiliger en makkelijker gegevensuitwisseling is ook een belangrijke voorwaarde voor meer zelfregie voor de patiënt. VNO-NCW en MKB-Nederland steunen daarom van harte de actieve regierol die minister Bruno Bruins, op uw verzoek, bij de begrotingsbehandeling VWS van vorig jaar op zich heeft genomen.

 

Met onze vele leden uit het bedrijfsleven en de zorg werken VNO-NCW en MKB-Nederland daar zelf actief aan mee. Op 7 maart 2019 heeft VNO-NCW voorzitter Hans de Boer, samen met KPN-directeur Kees Donkervoort, aan minister Bruno Bruins en Dianda Veldman van de Patiëntenfederatie het manifest aangeboden "Samen vooruit: een ambitie voor gegevensuitwisseling in de zorg". Dat manifest is door veel bedrijven, branches, zorgaanbieders en zorgverzekeraars ondertekend.

Kern van het manifest "Samen Vooruit" is dat partijen zich committeren aan:

  1. Open standaarden binnen een open systeem zijn de norm. Partijen committeren zich aan die standaarden en vragen de overheid een gelijk speelveld te creëren;
     
  2. Concurrentie op basis van producten en diensten met medische data (en niet de toegang tot of de data zelf);
     
  3. Bij veilige identificatie moeten eenvoud van toegang, gebruikersvriendelijkheid, hoge beveiliging en aansluiting bij best practices voorop staan.

 

Tot onze grote vreugde sluiten steeds meer ICT-leveranciers zich bij deze beweging aan (zoals recent nog Nexus Nederland en Salesforce). Wij roepen ook alle andere grote systeemleveranciers uit de zorg op zich zo snel mogelijk aan te sluiten en zich daarmee te conformeren aan de genoemde principes, vanwege het grotere belang dat zorgprofessionals makkelijk en veilig de gegevens kunnen uitwisselen die zij voor hun dagelijkse werk beschikbaar hebben.

 

Het ministerie van VWS en VNO-NCW en MKB-Nederland zetten, als vervolg op dit manifest, een gezamenlijke taskforce op. De voorzitter van deze taskforce is Harry van Dorenmalen (oud-chairman van IBM Europe). De taskforce werkt – samen met de ICT-leveranciers in de zorg – uit hoe de principes uit het manifest verder kunnen worden gebracht (bijvoorbeeld met een juridische bindende gedragscode voor ICT-leveranciers). Ook kijkt de taskforce welke pre-concurrentiële nutsvoorzieningen wenselijk zijn voor de hele zorgsector (zoals een open zorgadressenboek). Een vergelijkbaar proces heeft de financiële sector eerder doorgemaakt. Banken concurreren op basis van diensten en producten aan bedrijven en consumenten. Tegelijkertijd werken zij aan de achterkant intensief samen aan iDEAL (het betaalplatform waarmee iedereen 24/7 veilig en direct geld kan overmaken). De banken zijn ook graag bereid om vanuit hun kennis en ervaring te helpen.

 

Ten slotte: de meeste urgentie zit erin dat zorgprofessionals veiliger en makkelijker kunnen beschikken over de medische gegevens die zij nodig hebben voor hun werk. Dat is niet alleen een kwestie van doelmatigheid, maar vooral van meer werkplezier en goede en veilige zorg. Een veilige en makkelijke gegevensuitwisseling in de zorg is ook een belangrijke randvoorwaarde om de patiënt meer zelfregie te geven én om de gezondheidskansen van de digitale transformatie van de zorg (inclusief de inzet van AI en big data) te kunnen verzilveren. Tenslotte is er het economische belang: we zien dat andere landen (zoals Finland, Estland, Denemarken en Singapore) nu een flinke voorsprong hebben genomen in deze digitale transformatie van de zorg. Voor het Nederlandse bedrijfsleven -en daarmee ook de Nederlandse economie- is het ook essentieel dat wij tot die kopgroep gaan behoren (waar wij al één van de beste zorgstelsels ter wereld hebben). Dat zal overigens van alle betrokkenen een grote en langdurige inspanning en investering vragen.

 

Hoogachtend,

 

Mr. H. van de Kraats Directeur Sociale Zaken

 


De volledige en actuele lijst met ondertekenaars van het manifest wordt hier bijgehouden: https://www.vno-ncw.nl/meer-informatie/manifest-samen-vooruit-ondertekenaars.