Evaluatie van het beleid m.b.t. Intellectueel Eigendom, brief aan de VC voor Economische Zaken en Klimaat van de Tweede Kamer

24-01-2019

Hoogedelgestrenge dames en heren,

 

De kracht van de Nederlandse economie is veel groter dan je van een relatief klein land zou verwachten. Nederland kan niet concurreren met een grote thuismarkt of lage loonkosten en moet het dus vooral van innovatie hebben. De innovatieprestaties van Nederland zijn goed: we staan 6e op de lijst van meest concurrerende economieën.

Onze bedrijven investeren jaarlijks bijna 8 miljard euro in R&D. R&D is een proces dat voor de meeste producten jaren duurt, van de onderzoeksfase tot productontwikkeling, marktonderzoek, testen en juridische aanvragen. Het is daarom belangrijk dat bedrijven die de tijd, energie en investeringen maken om duurzame en innovatieve producten te ontwikkelen deze investeringen ook kunnen terugverdienen.

 

Om deze redenen zijn octrooien een essentieel onderdeel van Intellectueel Eigendom (IE)-beleid en dus van onze innovatiekracht.

 

VNO-NCW en MKB-Nederland onderschrijven de mening van de Minister over het belang van IE-beleid voor onze innovatiekracht en de conclusie van de evaluatie dat ons IE beleid in de kern effectief is. Zoals de Minister zelf ook aangeeft zijn er wel verbeteringen mogelijk; het is belangrijk dat IE-beleid met de tijd meegaat. Ten behoeve van het Algemeen Overleg op 31 januari geven we u een aantal punten mee:

 1. Werken aan de bekendheid van octrooi-systeem, met name bij het mkb
  Samen met de minister zijn wij van mening dat de algemene bekendheid van IE niet groot is, wat het debat over IE negatief beïnvloedt. De Minister geeft aan concrete initiatieven op dit terrein te willen ondersteunen. Wij pleiten al langer voor een campagne om het imago van IE, in ieder geval in de basis, te verbeteren. Als hoofdvertegenwoordiger van innovatieve bedrijven en schakel tussen beleid en gebruikers van IE nemen wij graag deel aan concrete acties die IE in een beter daglicht plaatst, zoals een IE-voorlichtingscampagne gericht op het mkb om IE juist voor deze groep toegankelijker te maken.
   
 2. Symposium / directe verbeterpunten
  De Minister is ook voornemens een symposium te organiseren om gebruikers van het octrooisysteem te betrekken bij de inventarisatie van welke verbeteringen mogelijk zijn. Zowel de Orde van Octrooigemachtigden als wij hebben een lijst met concrete, praktische verbeterpunten van onze leden, intensieve IE-gebruikers:
  • denk hierbij aan herstelmogelijkheden van een octrooi(aanvraag) in geval van verval 'van rechtswege';
  • de afwijkende positie van licentienemers t.o.v. omliggende landen; en
  • vertaling van claims en aanvragen van buiten Nederland naar de Nederlandse taal
  • voor mkb-ondernemers steunen wij in principe de PCT-NL-route¹ als relatief toegankelijke en gebruiksvriendelijke manier om deel te nemen aan het octrooisysteem. Wij pleiten wel voor een zorgvuldige implementatie in samenspraak met het bedrijfsleven;
  • ook zou gedacht kunnen worden aan het houden van een pilot van octrooi-innovatievouchers.
 3. Voldoende budget voor Octrooicentrum Nederland (OCNL)
  OCNL moet voldoende budgettaire ruimte hebben zich te richten op de primaire octrooiprocessen. De Minister zelf geeft dan ook aan dat in de afgelopen periode organisatorische en budgettaire veranderingen de dienstverlening onder druk hebben gezet. Wij hebben daarom ernstige zorgen bij de verdere uitholling van het budget van OCNL, vooral nu de Minister voornemens is het IE-systeem integraal te herorganiseren.
   
 4. Toekomstbestendig IE-beleid
  Zoals gezegd moet IE-beleid met de tijd mee. De afgelopen jaren zien we ontwikkelingen op het gebied van Europese integratie, open data en (digitale/virtuele) technologische ontwikkeling. Het is noodzakelijk om deze ontwikkelingen in IE-beleid mee te nemen, maar ook om alle mogelijke consequenties goed in beeld te krijgen voordat beleid bepaald wordt. Zo heeft de technology assessment als doel om innovaties als 3D-printing een plaats te geven in IE-wetgeving. Ondernemers staan vooraan bij deze technologische vooruitgang en wij bieden onze expertise dan ook graag voor dit proces aan.

   

  Een ander voorbeeld is de ontwikkeling naar 'open data'. Wij zijn in principe voor openheid van herbruikbare data, maar wel met de randvoorwaarde dat dit niet ten koste mag gaan van de incentive die onderzoek en IE brengt: 'as open as possible, as closed as necessary'. Wij gaan graag met u en het ministerie in gesprek over de praktische invulling van 'open data'.
   

VNO-NCW en MKB-Nederland verwelkomen deze evaluatie dan ook om de innovatiekracht van Nederland, ons IE-beleid, een fundament van onze economie, te waarborgen en te versterken. Wij zijn dan ook volledig beschikbaar als actieve deelnemer in vervolgprocessen. Een afschrift van deze brief is verstuurd naar de Minister van Economische Zaken en Klimaat.

 

Hoogachtend,

 

Guusje Dolsma
Wnd. Directeur Economische Zaken


¹ De route om via één procedure octrooi aan te vragen bij alle landen die aangesloten zijn bij het Patent Cooperation Treaty (PCT)