Nederland van het stikstofslot, brief aan minister van der Wal voor Natuur en Stikstof

23-03-2023

Geachte mevrouw Van der Wal, Beste Christianne,

 

Sinds 2019 (PAS-uitspraak) zit Nederland in steeds grotere mate op slot voor nieuwe bedrijfsactiviteiten en activiteiten die noodzakelijk zijn voor het bouwen van woningen, het aanleggen van wegen, nieuwe bedrijfsactiviteiten en de energietransitie. Zelfs als daarbij slechts zeer weinig stikstof vrijkomt. In Noord-Brabant - een van de economische motoren van ons land - is het zelfs al gekomen tot een heuse vergunningenstop. Daar zal het mogelijk niet bij blijven als we niet met spoed extra acties in gang zetten. Het CPB raamt inmiddels voor het eerst nadelige effecten op onze groei de komende jaren en de schadepost aan uitgestelde of afgestelde projecten bedraagt inmiddels ca. €28 mrd, zo werd onlangs nog becijferd.

 

Juridische ‘alleingang’ terugdraaien om Nederland van het slot te halen
De vergunningverlening moet dus zo spoedig mogelijk weer op gang komen. Inmiddels is algemeen bekend dat we daarom snel stikstof moeten reduceren rond Natura 2000-gebieden. Het is daarom goed dat er brede steun is voor de vrijwillige uitkoop van piekbelasters. Een deel van deze ruimte zal naar natuur en PAS-melders gaan en een deel zal gebruikt moeten worden voor het bouwen van woningen en wegen en nieuwe bedrijfsactiviteiten. Deze aanpak is echter onvoldoende nu de vergunningverlening in Nederland in belangrijke mate tot stilstand is gekomen. Een inschatting dat Nederland nog zeker twee jaar op slot zit is niet onrealistisch. Om Nederland versneld van het stikstofslot te halen stellen we daarom extra maatregelen voor. In de kern komen die er op neer dat het juridisch anders kan en moet

 

De stikstofcrisis is bijna exclusief een Nederlandse crisis (op Vlaanderen na). In andere landen en gebieden die te maken hebben met dezelfde Europese Habitatrichtlijn, zit de vergunningverlening niet op slot, hoewel ook daar de stikstofbelasting veel te hoog is. Een deel van het probleem heeft Nederland dus zelf gecreëerd. De nationale regelgeving moet daarom op vier punten worden aangepast en in lijn worden gebracht met die in andere EU-lidstaten. Dan wordt de vergunningverlening op korte termijn weer mogelijk:

 

1. leg bij vergunningverlening de focus op natuurkwaliteit en niet eenzijdig op de kritische depositiewaarde (kdw);
2. neem een drempelwaarde op die ecologisch onderbouwd is (en daarmee juridische houdbaar);
3. leg in de wet vast dat een deel van de stikstofreductie naar een stikstofbank gaat voor ontwikkelruimte, net zoals dat is geregeld voor PAS-melders;
4. trek het wetsvoorstel dat intern salderen vergunningplichtig maakt terug, omdat het verdere stagnatie in het stikstofdossier zal betekenen.

Zie de Download voor de volledige brief inclusief een uitwerking van deze vier punten.