Onderzeeërs, gezamenlijke brief van VNO-NCW en FNV aan minister Bijleveld en staatssecretaris Visser van Defensie

23-09-2019

Geachte excellenties,

 

Als voorzitters van de grootste vakbond en werkgeversorganisatie in ons land brengen wij graag het volgende onder uw aandacht.

 

Bijzondere omstandigheden
De Nederlandse krijgsmacht opereert onder bijzondere omstandigheden. Op het wereldtoneel tekenen zich allerlei trends af, waarvan de uitkomst en de consequenties voor onze krijgsmacht onzeker zijn. U weet dat als geen ander. Altijd, maar zeker in deze tijd geldt dat onze krijgsmacht optimaal moet worden toegerust op haar taken, en ook op zo’n manier dat Nederland zo veel mogelijk haar eigen keuzen en positionering kan bepalen samen met haar internationale partners.

 

Aandacht voor de zelfscheppende maritieme-industrie

Voor alle aankopen die u verricht geldt dat u de beste operationele en strategische mogelijkheden afweegt tegen de te maken kosten en opbrengsten. In het bijzonder verdient de bijdrage van uw defensie-aanschaffingen voor de Nederlandse zelfscheppende industrie daarbij aandacht. Immers deze industrie draagt bij aan duurzame werkgelegenheid, belastingopbrengsten en het exportpotentieel van ons land.

 

Juist op maritiem vlak heeft Nederland nog een sterk industrieel cluster waar dat aspect van zelfscheppendheid nog steeds opgeld doet. Met zelfscheppend bedoelen we het complex van kennis op alle niveaus, ondernemerschap, structuur van alle soorten van toeleveringsbedrijven en een grote groep van goed opgeleide werknemers die met zijn allen de vaardigheden bezitten om producten en diensten zelfstandig verder te ontwikkelen en Nederland tot een welvarend land maken. Dit alles uiteraard onder de Nederlandse normen en regels rond arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden.

 

Extra defensie-inspanningen concentreren op waar we goed in zijn

Nu alle Europese landen moeten inzetten op hun eigen unieke sterktes om zo te zorgen voor een gezamenlijk sterkere NAVO-/EU-defensiebijdrage is het wat ons betreft extra van belang om ons te concentreren op 'takken van sport' waar we traditioneel sterk in zijn.

 

Opbrengsten in de tweede orde goed meewegen

U kunt als geen ander de afweging maken waarbij u de strategische positionering van de krijgsmacht, de unieke Nederlandse kennis in dit cluster en de Nederlandse NAVO-bijdrage met elkaar in evenwicht brengt. Daarbij is het belangrijk niet alleen te kijken naar "value-for-money-in-eerste-aanleg" maar vooral ook naar de "value for money in tweede aanleg". Met dit laatste doelen wij op de opbrengsten voor het land, voor de werknemers, de schatkist bijvoorbeeld door het onderhoud en de opbouw van kennis, exportpotentieel, toegevoegde waarde en duurzame banen. Dit zijn opbrengsten die vooral samenhangen met de aanbieding van binnenlandse aanbieders en in dit verband vragen wij uw bijzondere aandacht voor de aan te schaffen nieuwe onderzeeërs. Juist deze aanschaf kan het cluster versterken en een enorme spin-off genereren. Wij verzoeken u om bij die aanbesteding dit bredere perspectief voor Nederland goed mee te wegen en dus verder te kijken dan alleen de directe prijs-kwaliteitsverhouding. De strategische belangen van de krijgsmacht, onze internationale defensie-positionering en de economie (werkgelegenheid, innovatie, exportpotentieel) zijn juist op dit terrein bij uitstek met elkaar te verzoenen.

 

Uiteraard geven wij u graag een nadere toelichting op deze brief.

 

Met hartelijke groet,

 

Han Busker
voorzitter FNV
Hans de Boer
voorzitter VNO-NCW

 


c.c.
- Minister ir. E.D. Wiebes MBA
- Tweede Kamer Vaste Commissie Defensie
- Tweede Kamer Vaste Commissie Economische Zaken en Klimaat