Wetgevingsoverleg Participatiewet / Breed Offensief d.d. 27 juni 2022, brief aan de VC voor SZW van de Tweede Kamer

22-06-2022

Geachte dames en heren,

 

VNO-NCW en MKB-Nederland streven naar een inclusieve arbeidsmarkt. Op de werkvloer in bedrijven komen mensen van verschillende achtergronden elkaar tegen en werken zij samen. Veel ondernemingen werken aan een werkomgeving waarin elke werknemer zich gewaardeerd voelt. Een inclusieve werkomgeving draagt bovendien bij aan de bedrijfsprestaties. Deze waarden maken dat wij ons hard inzetten voor ‘Op naar de 100.000 banen’, waar de private werkgevers de afgesproken aantallen halen. Het wetsvoorstel Uitvoeren Breed Offensief zal meer werkgevers activeren en stimuleren om inclusief werkgeverschap vorm te geven. Het lost knelpunten in de uitvoering op. Daarnaast zijn er structurele aanpassingen nodig op de arbeidsmarkt voor iedereen die niet zonder ondersteuning aan het werk komt.

 

Onze ambitie is om de komende jaren de Banenafspraak te blijven realiseren en meer werkgevers de stap te laten zetten naar het aannemen van mensen met en beperking. Dan moeten de randvoorwaarden wel beter ingevuld worden. De Werkkamer heeft in haar brief van 4 februari jl. ook gepleit voor een verdere uniformering en harmonisatie van instrumenten, tussen gemeenten onderling en ook tussen gemeenten en UWV waar het de uitvoering van de Banenafspraak betreft. Dit is onderdeel van het noodzakelijke verbetertraject om de Banenafspraak effectief en efficiënt uit te kunnen voeren. Betere dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden kan leiden tot verdere verbetering van het matchingproces. Wij spannen ons de komende tijd verder in en richten ons op dat wat nodig is om baankansen te creëren, te benutten en te behouden.

 

 

Zie de Download voor de volledige brief inclusief bijlage (Brief 20/10.249 d.d. 1 oktober 2020 door VNO-NCW en MKB-Nederland)