Wetsvoorstel over de digitale algemene vergadering, brief aan VC voor Justitie en Veiligheid uit de Tweede Kamer

03-06-2024

Geachte dames en heren,

 

Graag maakt VNO-NCW gebruik van de mogelijkheid om uw commissie te attenderen op het belang van het wetsvoorstel over de digitale algemene vergadering privaatrechtelijke rechtspersonen¹ (hierna: Wetsvoorstel).

 

Dit wetsvoorstel faciliteert voor rechtspersonen de mogelijkheid om een volledige digitale algemene vergadering te houden. Het voorziet in een praktijkbehoefte. Deze wijze van vergaderen is efficiënt, en de ervaring tijdens de COVID-crisis² bewijst dat dit prima kan. Het is een toegevoegde waarde voor en draagt bij aan goede corporate governance-verhoudingen. Het Wetsvoorstel waarborgt de deelname en het spreek- en stemrecht van alle betrokken partijen.

 

Digitale vergaderingen maken een snelle en efficiënte informatieverstrekking en interactie tussen alle betrokken partijen mogelijk. De deelname aan deze gedachtevorming wordt eenvoudiger. Het Wetsvoorstel biedt in de statutaire grondslag de ruimte om de beslissing of, en zo ja, de voorwaarden waaronder, de digitale vergadering kan plaatsvinden ook in een reglement te regelen³.

 

Rechtspersonen kunnen hiermee inspringen op situaties die maatwerk behoeven, zoals bijvoorbeeld een bijzondere vergadering waarin één of enkele agendapunten (benoeming bestuurder, noodfinanciering) op de agenda staan die een snelle gedachtevorming met of besluitvorming van de algemene vergadering noodzaakt.

 

Met vriendelijke groet,

 

Irene Linthorst
Directeur Beleid


¹ Kamerstukken II, 2023/24, 36489, nr. 2
² De Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (Stb. 2020, 124) faciliteerde tijdelijk de voorziening om een volledig digitale of hybride algemene vergadering te houden. De bepalingen hiervan zijn per 1 februari 2023 vervallen en deze wet per 1 juni 2023.
³ Kamerstukken II, 2023/24, 36489, nr. 3 (MvT), p. 11-12