De International Labour Organization: werkgevers, werknemers en overheden bepalen samen arbeidsnormen

06-09-2021

De International Labour Organization (ILO) is een onderdeel van de VN in Genève dat bindende internationale verdragen sluit op het gebied van arbeid. In de ILO zitten zowel werkgeversorganisaties en vakbonden als overheden. Beleidssecretaris Ton Schoenmaeckers vertegenwoordigt er VNO-NCW en MKB-Nederland via de internationale werkgeversorganisatie IOE.

 

Wat doet de ILO zoal?

‘De ILO heeft al bijna tweehonderd verdragen gesloten, bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid. Ook wordt er gediscussieerd over zaken als de toekomst van werk of de verantwoordelijkheid van bedrijven voor de naleving van arbeidsnormen in hun keten. Verder doet de ILO vooral in ontwikkelingslanden veldwerk, bijvoorbeeld door te helpen een arbeidsinspectie op te zetten.’

 

En in coronatijd?

‘De afgelopen twee jaar stonden bijna volledig in het teken van COVID-19. Er is veel gesproken over wat de beste respons is om mensen snel weer aan het werk te helpen. Ik verwacht dat we pas volgend jaar ons normale programma weer kunnen oppakken.’

 

Wat staat er dan op de agenda?

‘Allereerst de skillsagenda: hoe zorg je dat mensen goed opgeleid blijven nu de arbeidsmarkt constant verandert? Een terugkerend onderwerp is sociale zekerheid: zijn onze stelsels opgewassen tegen de veranderingen in de arbeidsmarkt en economie? Hebben sommige groepen niet te weinig bescherming bij economische tegenwind?’

 

Hoe verlopen onderhandelingen in de ILO?

‘De afgelopen jaren vond de werkgeversgeleding dat er te weinig aandacht was voor het perspectief van ondernemers. De ILO was vooral gericht op werknemersrechten. Natuurlijk zijn basisrechten niet onderhandelbaar, maar er zijn ook wensen die het voor ondernemers bijna onwerkbaar maken. Daar is veel strijd over geweest, maar inmiddels gaat het de langzaam de goede kant op.

Nog een punt waar de ILO slagen in moet maken: sneller reageren op trends en ontwikkelingen, om te voorkomen dat we achter de feiten aanlopen. Maar het kost nu eenmaal veel tijd om met drie geledingen uit zoveel en zo sterk verschillende landen tot één conclusie te komen.’

 

Wat hebben bedrijven aan de ILO?

‘Veel bedrijven krijgen te maken met vraagstukken rond het managen van arbeidsomstandigheden bij operaties of toeleveranciers in het buitenland. Daar ontwikkelt de ILO de normen voor. Bovendien moet Nederland zich houden aan geratificeerde ILO-verdragen, wat impact heeft op het bedrijfsleven. Zo zijn er regelmatig discussies of ons ontslagstelsel wel voldoet aan ILO-normen.

Toch kost het veel moeite om Nederlandse bedrijven te betrekken bij die discussies. Het is belangrijk dat ze zich realiseren hoe de ILO bijdraagt aan hun internationale opereren. Er is bijvoorbeeld een schat aan informatie over de arbeidssituatie en -regels in het buitenland. Bedrijven moeten beter hun weg weten te vinden naar dat loket, al dan niet via VNO-NCW en MKB-Nederland.’

 

Meer weten over de ILO? Kijk op de website van de ILO of neem contact op met Ton Schoenmaeckers