Scherp wetsvoorstel pre-pack aan om misbruik te voorkomen

10-09-2015

 

  • Pre-pack kan onnodig verlies van werkgelegenheid tegengaan
  • Maar misbruik moet worden voorkomen

Een doorstart maken na een faillissement is onder de huidige regels niet altijd even eenvoudig. Om tijd te winnen, wordt sinds 2011 door acht rechtbanken geëxperimenteerd met doorstartovereenkomsten vóórdat de onderneming failliet is verklaard (pre-pack). Het kabinet wil dit nu in een wet vangen. Maar daarvoor moeten nog wel een paar plooien worden gladgestreken

De huidige praktijk, waarbij een doorstart van een onderneming plaatsvindt nádat het faillissement is uitgesproken, heeft het nadeel dat door de openbaarheid en afwikkelingsduur de onderneming snel waarde verliest. Het kabinetsvoorstel houdt in dat in een stille voorbereidingsfase de ondernemer nog aan het roer blijft staan, zijn eigen doorstart voorbereidt en een zogenoemd beoogd curator een oogje in het zeil houdt.

Omdat deze pre-pack in stilte wordt voorbereid, is het niet mogelijk om een transparant verkoopproces te volgen. Bedrijven die een serieus overnamebod willen doen, kunnen over het hoofd worden gezien. Ook hebben schuldeisers geen zicht op de gang van zaken en de gevolgen voor hun vorderingen. Daarom moeten er waarborgen komen die oneigenlijk gebruik of onbedoeld negatieve gevolgen zoveel mogelijk ondervangen. De beoogd curator moet de belangen van de aandeelhouders en de schuldeisers in het oog kunnen houden. Hij moet aan de bel te kunnen trekken als blijkt dat een doorstart niet realistisch is of dat pre-pack wordt gebruikt om oneigenlijke redenen.

Pre-pack is in principe een goede manier om een bijna failliet bedrijf een snelle doorstart te geven om zo onnodig kapitaalverlies en verlies van werkgelegenheid te voorkomen. Maar het is belangrijk om te realiseren dat de schuldeisers een belangrijke partij in een faillissement zijn. Om hun belangen voldoende te behartigen en om pre-pack te vrijwaren van plannen van de schuldenaar om alleen gemakkelijk van zijn schulden af te komen, dient het wetsvoorstel op diverse punten te worden aangepast en aangescherpt.

Lees ook het artikel 'Mist rond snelle doorstart moet verdwijnen' in Forum van 27 mei.

Dit artikel komt uit de print Forum