CPB: Concept-Macro Economische Verkenning 2024

17-08-2023

Deze raming vormt de basis voor de laatste besluiten die het kabinet neemt voor de rijksbegroting 2024, die verschijnt op Prinsjesdag.
Het Centraal Planbureau (CPB) heeft tegelijkertijd een middellangetermijnraming tot en met 2028 gepubliceeerd, die als basis dient voor de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s.

 

Aangenomen wordt dat de economie in 2023 groeit met 0,7% en in 2024 met 1,4%. De koopkracht zal dankzij stijgende lonen herstellen na een eerdere forse daling; aan de andere kant zal het aantal mensen dat leeft in armoede stijgen zonder aanvullend beleid.

 

De stijgende overheidsuitgaven aan klimaat en zorg leiden met de hogere rente tot een sterke verslechtering van de overheidsfinanciën op de middellange termijn.