Tijdelijke regeling aanvullende dienstverlening COVID-19 van kracht

29-03-2021

Op 26 maart 2021 is de Tijdelijke regeling aanvullende dienstverlening COVID-19 in werking getreden. Doel van deze regeling is om aanvullende crisisdienstverlening te starten om werkloosheid te voorkomen dan wel zo kort mogelijk te laten duren. Daarbij worden bedrijven en sectoren ondersteund bij van werk-naar-werkbegeleiding van personeel en bij het vinden van voldoende gekwalificeerd personeel.

 

Sociale partners spelen een grote rol bij de van-werk-naar-werkbegeleiding. In het kader van de crisisdienstverlening pakt de vakbeweging als eerste mensen die met ontslag worden bedreigd op in de vorm van een intake, dit gaat plaatsvinden in de Regionale Mobiliteitsteams. Werkgeversorganisaties zijn eerste aanspreekpunt voor werkgevers en informeren, verwijzen en verbinden, waarbij ze ook de sectorale initiatieven meenemen. De opbouw van genoemde werkzaamheden vindt in de komende periode plaats.

 

Voor de crisisdienstverlening worden ook Regionale Mobiliteitsteams ingericht. Het ministerie van SZW, VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO Nederland, FNV, CNV, VCP, UWV, VNG, G4, G40, Divosa, MBO Raad en NRTO, SBB en Ministerie van OCW hebben hiervoor een intentieverklaring getekend. In de RMT’s werken Werkgeversorganisaties, vakbonden, gemeenten en UWV in de RMT’s op gelijkwaardige wijze samen en stemmen hun activiteiten af. Daarbij wordt rekening gehouden met ieders rol en eigen verantwoordelijkheid.  Het samenwerken in de RMT’s staat in het teken van informeren, uitwisselen van informatie ook over vacatures, kandidaten en bespreken wie welke dienstverlening kan bieden in specifieke situaties. Informatie over de inzet van instrumenten moet laagdrempelig te vinden zijn.

 

VNO-NCW en MKB-Nederland zullen, in samenwerking en afstemming met branches, regio’s en sectoren de handschoen oppakken onder andere door het inrichten van een informatiecentrum voor werkgevers en het inzetten van werkmakelaars op regionaal niveau met als doel het concreet verbinden van vraag -en overschotsectoren/bedrijven.

 

Voor meer informatie: Tijdelijke regeling aanvullende dienstverlening COVID-19.

Lees meer over