Actualiteiten in Brussel

30-01-2019

Ondernemers profiteren van vrijhandelsverdrag met Japan

Het vrijhandelsverdrag van de EU met Japan is per 1 februari 2019 in werking getreden. Dat betekent enorme kansen voor verbeterde toegang tot een van de grootste Aziatische markten.  Het is een veel omvattende en vooruitstrevende overeenkomst die zal leiden tot een handelszone die 600 miljoen mensen en een derde van het wereldwijde BNP behelst. Nederland is een open economie die zal profiteren van betere mogelijkheden voor handel met Japan. Voor de meeste goederen zullen geen importtarieven meer gelden, non-tarifaire handelsbarrières worden verminderd en specifiek aangaande de dienstenmarkt moeten Europese bedrijven op gelijke voet worden behandeld als Japanse bedrijven in Japan.

 

Bovendien gaat het om het eerste vrijhandelsverdrag waarin expliciet gerefereerd wordt naar het Akkoord van Parijs. De EU en Japan spreken zich uit dat zij zich aan de daarin geformuleerde klimaatdoelstellingen zullen houden. Kortom, het handelsverdrag met Japan geeft Nederland een kans om de handel met Japan een boost te geven en tegelijkertijd de naleving van internationale afspraken voor duurzame groei en ontwikkeling te bevorderen.

 

 

Europees Parlement neemt positie in op AI- en roboticabeleid

Europees Parlementsleden roepen in een eigen initiatief rapport op tot het investeren in artificiële intelligentie (AI) en robotica. Dit is cruciaal voor het versterken van het concurrentievermogen van Europa. Dat geldt in het bijzonder voor sectoren zoals de gezondheidszorg, de energievoorziening en transportnetwerken. Hiervoor zullen bedrijven samen met de Europese Unie moeten investeren. Het EP rapport komt uit op het moment dat de Europese Commissie zich laat adviseren over het ethisch-verantwoord gebruik van de nieuwe technologieën. Naast investeringen stellen Europees Parlementsleden dat er een ethische code moet worden opgesteld, zodat beslissingen op basis van algoritmes transparant zijn en verklaard kunnen worden. In februari 2019 zal het rapport, dat onder leiding van het Britse Europees Parlementslid Ashley Fox (EHC) is geschreven, aan de plenaire zitting worden voorgelegd voor goedkeuring.

 

Modernisering EU consumentenbescherming

De rechten van consumenten zijn goed beschermd in Europa. Met verregaande regels over de veiligheid van producten, (eerlijke) handelspraktijken en geschillenbeslechting worden Europese consumenten het best beschermd in de wereld. Vorig jaar presenteerde de Commissie de New Deal voor consumenten, met plannen om het consumentenrecht verder te moderniseren en aan te scherpen en te harmoniseren.

 

De Interne Markt Commissie van het Europees Parlement heeft dinsdag 22 januari met een overgrote meerderheid het rapport over het voorstel voor de modernisering van EU consumentenbeschermingsregelgeving, de zogeheten ‘New Deal for Consumers – Omnibus’, aangenomen. Het voorstel bevat diverse maatregelen m.b.t. producten die per land verschillen in kwaliteit, handhaving en beboeting, herroepingsrecht en (online) markt transparantie. Een coalitie van Europese werkgeversorganisaties (o.a. Business Europe) heeft voorafgaand aan de stemming een gezamenlijk paper gepubliceerd met daarin haar belangrijkste standpunten. Hierin wordt onder andere ingegaan op hoe het voorstel lasten voor bedrijven zou kunnen verminderen en hoe het voorstel beter gehandhaafd zou kunnen worden. Wij zijn van mening dat het voorstel te ver doorschiet waar het mogelijkheden voor retour zenden van producten betreft.

 

Na de stemming in het Parlement zijn de lidstaten aan zet om in de Raad een standpunt in te nemen. Het Roemeense voorzitterschap heeft het onderwerp hoog op de agenda gezet en hoopt in februari nog een akkoord te bereiken in de Raad, zodat de Triloog onderhandelingen tussen het EP, Raad en de Commissie nog vóór de verkiezingen in mei kunnen worden afgerond.

 

Europees Parlement zet stappen voor duurzame financiering

In Brussel wordt al geruime tijd gesproken over het verduurzamen van investeringen. Dat gebeurt naar aanleiding van het wetgevingspakket over ‘Sustainable Finance’, gepubliceerd door de Europese Commissie in maart 2018. Een belangrijk onderdeel van het pakket is het voorstel voor een verordening waarmee een raamwerk wordt opgesteld voor de zogenaamde  “taxonomie”. De taxonomie is een classificatiesysteem met criteria aan de hand waarvan getoetst kan worden of een economische activiteit duurzaam is. Dit zou invloed kunnen hebben op de beschikbaarheid van financiering voor de maakindustrie.

 

Het Europees Parlement is bezig om haar positie in te nemen op dit voorstel. De co-rapporteurs Bas Eickhout (de Groenen) en Sirpa Pietikäinen (Europese Volkspartij) willen op 20 februari over het rapport stemmen in zowel de commissie Economische en Monetaire zaken (ECON) als in de commissie Milieubeheer (ENVI). Zij stellen voor ook te definiëren wat niet duurzame investeringen zijn en in een ‘bruine lijst’ op te nemen. Wij zijn tegen een dergelijke negatieve lijst. Tegelijkertijd werkt een Technical Expert Group onder leiding van de Europese Commissie al aan de details van de taxonomie. Verwacht wordt dat de groep haar rapport presenteert in juni 2019. De lidstaten zullen waarschijnlijk nog geen positie innemen voor de Europese verkiezingen in mei.

 

Wat de taxonomie volgens de Europese Commissie wel én niet is leest u hier

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.