Actualiteiten in Brussel

25-11-2021

De Europese interne markt in de vierde golf  

Met de oplopende Covid19 besmettingen en IC opnamen in Europa groeit ook onze zorg dat de 27 EU-lidstaten nieuwe ongecoördineerde lockdown maatregelen en beperkingen van het vrij verkeer in de EU invoeren. De ongecoördineerde aanpak met betrekking tot de booster vaccinaties, nieuwe reisbeperkingen en de uiteenlopende opvattingen over de validiteit van de EU Digitale Covid Certificaten brengen risico's met zich mee waaronder discriminatie en verstoring van grensoverschrijdende dienstverlening op de interne markt.  

 

Het essentiële reisverkeer mag niet nodeloos belemmerd worden. Herhaling van de chaos op de interne markt zoals we die vorig voorjaar zagen zou grote onnodige schade veroorzaken aan zowel de volksgezondheid als de economie. De EU en de lidstaten, ook Nederland, moeten daarom alles op alles zetten om veilig vrij verkeer van goederen en diensten in de EU te garanderen. Speciaal voor Nederland is het onbelemmerd functioneren van de Interne Markt essentieel.  

 

Betere coördinatie en harmonisatie van (reis)restricties is nodig binnen de interne markt, zodat grensoverschrijdende dienstverlening en goederenverkeer niet gehinderd worden. Dit vraagt om een update van de EUs Digital Covid Certificate met Europese geldigheidsvoorwaarden voor vaccinaties op basis van de risicoanalyse van het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) en het aansluiten van de Raadsaanbevelingen met betrekking tot verkeer op de interne markt, en verkeer tussen de EU en derdelanden. Het Digital Covid Certificaat heeft een significante bijdrage geleverd aan het bevorderen van grensoverschrijdend verkeer in tijden van de pandemie. Zowel het bedrijfsleven als burger hebben hier baat bij. Het is dan ook van groot belang dat dit certificaat up to date blijft. 

 

Schuldig aan ontbossing = geen toegang tot Europese markt

Ontbossing en het aantasten van bosrijke ecosystemen neemt wereldwijd in alarmerend tempo toe. De voornaamste reden is het uitdijende landbouwareaal voor de productie van hout, palmolie, rundvlees, soja, cacao en koffie. De EU heeft hier een groot aandeel in, gezien de Europese vraag naar deze producten. De Europese Commissie (EC) wil daarom dat bedrijven/handelaren worden onderworpen aan verplichte due diligence m.b.t. de specifieke waardeketens. Producten die niet voldoen aan de definitie “ontbossing-vrij” zullen worden geweerd van de Europese markt volgens de nieuwe regels.

 

Europese Commissie presenteert de herziening van het mededingingskader

Eurocommersaris Vestager heeft vorige week een overzicht gepubliceerd van meer dan twintig lopende herzieningen van de Europese mededingingswetgeving. In de mededeling schetst de Commissie een belangrijke rol voor het mededingingsbeleid voor de weg naar herstel en de digitale en duurzame transitie.

Ondanks de ferme druk voor het versoepelen van het kader om Europese kampioenen te creëren, zullen de kernprincipes van het mededingingsbeleid ongewijzigd blijven. Er zijn enkel wijzigingen voorzien om in te spelen op actuele uitdagingen op het gebied van Corona, verduurzaming en digitalisering. Zo is het tijdelijk staatssteun kader voor gerichte steun aan het bedrijfsleven tijdens de coronacrisis verlengd en is de Commissie bezig met het herzien van het mededingingsinstrumentarium (toezicht op staatssteun, marktdefinities, fusie, antitrust). Ook is de Commissie bezig met het aanpassen van richtsnoeren om samenwerking tussen bedrijven mogelijk te maken ter bevordering van verduurzaming van producten en het productieproces. VNO-NCW en MKB-Nederland hechten groot belang aan een sterk mededingingskader voor het stimuleren van concurrentie en gelijk speelveld voor een gezonde economische groei en ontwikkeling.

 

EU wil verantwoordelijkheid nemen voor eigen afval

Onder het mom van “Ons afval, onze verantwoordelijkheid” heeft de Europese Commissie de regels omtrent het verschepen van afval aangescherpt. Zo wil de EC de export van afval naar niet-OECD landen verbieden (m.u.v. “niet-gevaarlijk” afval) en de illegale export van afval effectiever aanpakken. De nieuwe verordening speelt ook in op het versimpelen van regels omtrent het verschepen van afval tussen lidstaten door o.a. (verouderde) procedures te digitaliseren en geharmoniseerde voorwaarden overeen te komen m.b.t. de kwalificatie van afvalstromen.

 

Regels voor een gezonde bodem

De bodemstrategie is een brede boodschap over het belang van een gezond bodem i.r.t. het behalen van de doelen in de “Green Deal”. Het ontbreekt het in de EU aan juridische middelen die specifiek ingaan op de conditie van de bodem. Daarom wil de EC in 2023 een wetgevend voorstel (“Soil Health Law”) introduceren dat ertoe moet bijdragen dat alle bodems in 2050 weer in gezonde staat verkeren. Tot die tijd zullen er via coherente wetgeving al verscheidene maatregelen genomen worden die bij moeten dragen aan het herstel en kwaliteit van de bodem.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.