Hoofdlijnen Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie

20-12-2023

Van 1 januari tot 30 juni 2024 zal België het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie bekleden. De aankondiging van het programma van het voorzitterschap rept van een “Europa dat op een kruispunt staat, aangezien ze wordt geconfronteerd met de gevolgen van de ongerechtvaardigde Russische agressie in Oekraïne, de pandemie, de energiecrisis, desinformatie, extreme klimaatverschijnselen en een her-oplaaiing van het conflict in het Midden-Oosten”. Zich op dit kruispunt navigerend, zal België de volgende zes prioriteiten stellen tijdens haar voorzitterschap:

 

  1. De rechtstaat, de democratie en de eenheid verdedigen

De democratische beginselen, de rechtstaat en fundamentele rechten vrijwaren wordt essentieel in het werk van het Belgische Raadsvoorzitterschap. Een uitgebreidere Unie moet ons allemaal sterker maken. Daarom wil het Voorzitterschap kandidaat-lidstaten bijstaan in hun inspanningen om tot onze Unie toe te treden. Tegelijkertijd wordt het cruciaal om de beleidslijnen, middelen en besluitvormingsstructuren van de Unie klaar te maken voor toekomstige toetredingen.

 

  1. Ons concurrentievermogen versterken

Het Belgisch Voorzitterschap zal zich inzetten om de interne markt en de industriële toekomst van de EU te versterken en zal voortwerken aan het voltooien van de kapitaalmarkten- en de energie-unie. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar een betere economische veiligheid, naar het beperken van schadelijke afhankelijkheid en naar het promoten van ons technologische leiderschap in kritieke sectoren.

 

  1. Op weg naar een groene en rechtvaardige transitie

Om werk te maken van de Green Deal, wordt de energie- en klimaattransitie een topprioriteit voor het Voorzitterschap. Om weerbaarder te worden tegen de klimaatverandering, zal het Voorzitterschap er alles aan doen om de circulaire economie binnen de Unie te bevorderen en die Unie ook paraat en wendbaar te maken. Het zal ook volop inzetten op duurzaam waterbeheer.

 

  1. Onze sociale en gezondheidsagenda versterken

Het Voorzitterschap zal ernaar streven om het sociaal overleg op alle niveaus te versterken en ijveren voor eerlijke arbeidsmobiliteit, mentale gezondheid op het werk en toegang tot duurzame sociale bescherming. Het wil de sociale dimensie van het Europese semester versterken.

 

  1. De mensen en de grenzen beschermen

Het Voorzitterschap zal zich inzetten om de externe dimensie van migratie en asiel te versterken, in het bijzonder door nauw samen te werken met onze Afrikaanse partners. Die aanpak past in de bredere inspanning om voort te bouwen aan een win-winpartnerschap tussen onze twee continenten, geheel volgens het internationale recht.

 

  1. Europa als wereldspeler promoten

Geopolitieke geschillen zetten het multilateralisme en op de regels gebaseerde internationale orde steeds sterker onder druk. Om die realiteit in de ogen te zien, zal het Belgische Voorzitterschap krachtdadig de inspanningen voortzetten die de EU al heeft geleverd om veerkrachtiger en autonomer te worden en haar belangen en waarden te vrijwaren.

 

Inzet van onze zusterfederatie VBO tijdens het Belgische Raadsvoorzitterschap

Onze zusterfederatie VBO (Verbod van Belgische Ondernemingen) heeft, samen met nationale werkgeversfederaties en leden van BusinessEurope, haar verwachtingen uitsproken over het aankomende Belgische Raadsvoorzitterschap: het moet het concurrentievermogen van de Belgische en Europese bedrijven versterken.

Daarom is het belangrijk dat concurrentievermogen, het sluiten van een ‘Industrial Deal’ en minder administratieve lasten, als prioriteiten worden gesteld. In dat kader is VBO van mening dat er meer ademruimte gecreëerd moet worden op het vlak van regelgeving in en goed geïntegreerde Europese interne markt. Daarnaast moet het juiste evenwicht worden gevonden tussen veiligheid en de ontwikkeling van de Europese economie. En moet de Green Deal worden aangevuld met een Industrial Deal.

Buiten de context van het concurrentievermogen, stelt het VBO dat het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie een succes kan worden als:

 

  • De Belgische overheden er bij de onderhandelingen van akkoorden over de laatste, nog hangende, wetgevingsdossiers, voor zorgen dat het internationale concurrentievermogen van Belgische en Europese ondernemingen wordt versterk – en dus niet verzwakt – ten opzichte van hun internationale concurrenten.
  • België erop zal toezien dat de Europese Commissie haar belofte om de rapportageverplichtingen voor ondernemingen met 25 procent te verminderen, inlost.
  • Bij het opstellen van de strategische agenda voor de EU-legislatuur 2024-2029 een centrale plaats is weggelegd voor de vaststelling van een ‘Industrial Deal’ ter aanvulling van de ‘Green Deal’. Een dergelijke Industrial Deal, die onmisbaar is voor het succes van de Green Deal, moet gebaseerd zijn op een aantal hefbomen, waaronder een goed functionerende interne markt, een ambitieus en evenwichtig handelsbeleid, een stimulerend innovatiebeleid, de beschikbaarheid van Europees en niet-Europees talent, betrouwbare en betaalbare energie en een kwalitatief regelgevingskader.

 

Bovendien moet, na de Europese ‘regelgevingtsunami’ van de afgelopen jaren, de prioriteit liggen bij het implementeren van al die nieuwe regels en verplichtingen, niet bij het opleggen van nieuwe regels en verplichtingen.

 

 

 

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.