Jeroen Lenaers (CDA): 'Lidstaten gaan over regels rondom sociale zekerheid'

14-03-2019

'Een deel van deze cohesiefondsen moeten niet meer in de vorm van subsidies worden verstrekt, maar in de vorm van langlopende leningen. Zo wordt geld efficiënter ingezet en kunnen grote besparingen worden gerealiseerd.' zegt Jeroen Lenaers, lid van het Europees Parlement namens het CDA.

 

Hoe ziet een eerlijke arbeidsmarkt eruit in Europa en wat is daar voor nodig?
Regels rondom loon, werk en sociale zekerheid zijn een verantwoordelijkheid van de individuele lidstaten. Dat willen we graag zo houden, maar in combinatie met de open grenzen binnen Europa, kan dit zorgen voor oneerlijke concurrentie. In een eerlijke Europese arbeidsmarkt is concurrentie tussen lidstaten ten koste van veilig en gezond werken ongewenst.

'Lidstaten moeten hun economisch beleid beter op elkaar afstemmen en de economische uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden aanpakken.'De afgelopen periode hebben we daarom veel bereikt om de Europese arbeidsmarkt eerlijker te maken. Zoals de detacheringsrichtlijn, waarin we juist gezorgd hebben voor gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plek om zo oneerlijke concurrentie en verdringing op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Maar naast het verbeteren van deze regels is het ook van belang dat deze regels nageleefd worden. Veel betere handhaving is nodig.

 

Hoe kunnen landen meer naar elkaar toe groeien op sociaal gebied?
Lidstaten moeten hun economisch beleid beter op elkaar afstemmen en de economische uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden aanpakken. We moeten grote macro-economische onevenwichtigheden in de EU voorkomen, ook op sociaal gebied. Het verminderen van economische en sociale ongelijkheden doen we onder andere met de cohesiefondsen. Ik ben wel van mening dat we slimmer met deze middelen moeten omgaan. Een deel van deze cohesiefondsen moeten niet meer in de vorm van subsidies worden verstrekt, maar in de vorm van langlopende leningen. Zo wordt geld efficiënter ingezet en kunnen grote besparingen worden gerealiseerd.

 

Onze gemeenschappelijke interne markt is een van de belangrijkste verworvenheden van de EU en heeft als principieel doel de werkgelegenheid in onze sociale markteconomie te bevorderen. Daarbij moet wat mij betreft voor Nederland vooral gekeken worden naar continue goede afstemming met onze buurlanden België en Duitsland.

'Juist goede en strikte naleving van onze Europese regels zijn essentieel voor het vertrouwen en de onderlinge solidariteit in Europa.'In de afgelopen periode heb ik me dan ook ingezet voor de vele grensarbeiders in Europa. Zij moeten bijvoorbeeld bij werkloosheid kunnen kiezen in welk land ze hun werkloosheidsuitkering willen ontvangen. Grensarbeiders hebben vaak bijgedragen aan sociale zekerheidssystemen van zowel het woonland als het werkland. Door een keuzerecht kunnen grensarbeiders een weloverwogen besluit nemen over in welk land zij de grootste kans zien om snel weer aan de slag te gaan. Die voortdurende afstemming tussen buurlanden is voor mij cruciaal om ervoor te zorgen dat landen meer naar elkaar toe groeien op sociaal gebied.

 

Wat moet er gebeuren om de handhaving van regels te verbeteren?
Europese regelgeving valt of staat bij goede en adequate handhaving. Dat geldt uiteraard ook voor Europese regels omtrent werkgelegenheid. Het akkoord dat we de afgelopen maand hebben bereikt om een Europese Arbeidsautoriteit op te richten is daar een goed voorbeeld van. Als rapporteur namens het parlement vind ik het vooral belangrijk dat deze Autoriteit een operationeel karakter heeft. Het is een agentschap dat letterlijk in de praktijk het verschil gaat maken doordat nationale arbeidsinspecties met elkaar een gezamenlijke inspectie kunnen uitvoeren om misstanden op de grensoverschrijdende arbeidsmarkt aan te pakken. Juist goede en strikte naleving van onze Europese regels zijn essentieel voor het vertrouwen en de onderlinge solidariteit in Europa. Zo houden we het draagvlak voor onze Europese arbeidsmarkt en zorgen we ervoor dat deze ook eerlijk is.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.