Nieuwe Nederlandse regeerakkoord geeft stevig commitment aan Europa af

16-12-2021

In het regeerakkoord komt Europees beleid op drie wijzen aan de orde. Ten eerste met een helder en krachtig commitment in het voorwoord: ‘De opgaven die er liggen vragen dikwijls om een Europese aanpak; daarom gaat Nederland een voortrekkersrol spelen voor en binnen een sterke en slagvaardige Europese Unie.’ Ten tweede doordat door het hele akkoord heen bij een veelheid van beleidsterreinen de Europese dimensie wordt meegenomen. Bijvoorbeeld digitalisering, cyber, defensie-industrie, klimaat, transport en handelsbeleid. Het regeerakkoord gaat evenwel niet in op de Europese sociale agenda. Ten derde in een apart hoofdstuk over internationaal en Europees beleid.

 

In het aparte hoofdstuk over Europees beleid wordt het belang van de EU onderstreept voor vrede, veiligheid en welvaart en voor het aanpakken van mondiale uitdagingen als klimaat. Ook wordt het belang van de EU als waardengemeenschap benadrukt. Dat vergt een krachtige EU die speler ipv speelveld voor anderen is. Daaruit vloeit o.a. een inzet op open strategische autonomie van de EU voort.

 

De volgende specifieke punten verdienen vermelding. Het regeerakkoord wil de modernisering van het Stabiliteits- en Groeipact constructief benaderen, mits deze gericht is op houdbaarheid van schulden en opwaartse convergentie bij een effectieve handhaving. Verder houdt het akkoord de deur open voor verdragswijzingen naar aanleiding van de Conferentie over de Toekomst van Europa. Er wordt een nieuwe ‘Europawet’ voorgesteld om EU-besluitvorming transparanter te maken en de toegevoegde waarde van de EU zichtbaarder te maken. Het handelsakkoord met Canada (CETA) wordt bestempeld als belangrijk instrument voor actief handelsbeleid. Ook zal Nederland internationaal verantwoord ondernemen in de EU bevorderen.

 

De Europese lijn van het regeerakkoord sluit daarmee goed aan op de Europa-inzet van VNO-NCW en MKB-Nederland. Wel is het jammer dat het belang van de Interne Markt en van Better Regulation niet expliciet genoemd worden. Die pijlers van EU-beleid moeten volle politieke steun hebben, juist nu Corona de Interne Markt onder druk zet.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.