‘Goed dat kabinet inzet op meer impact door innovatie en technologie’

14-11-2022

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn positief over de nieuwe kabinetsplannen op het gebied van kennis & innovatie, waarin het belang van innovatie voor een concurrerende economie en onze open strategische autonomie centraal staat. Ook spreekt het kabinet de ambitie uit dat excellente kennis in Nederland moet leiden tot meer concrete toepassingen, diensten en producten. ‘Op dit moment blijven er nog teveel potentiële Ferrari’s in de garage van kennisinstellingen staan. Het is daarom goed dat het kabinet veel aandacht geeft aan dit thema in het Actieplan valorisatie en impact’, aldus de ondernemingsorganisaties.

 

Belang van voorspelbare en stabiele basis

Volgens de ondernemingsorganisaties is een stabiele en voorspelbare basis van groot belang voor innovatieve Nederlandse bedrijven. ‘Daarom is het goed nieuws dat het kabinet de publiek-private samenwerking – op het zogenoemde missiegedreven topsectoren en innovatiebeleid - de komende jaren continueert en nieuwe gezamenlijke agenda’s gaat ontwikkelen. Hierbij is het van belang dat private bijdragen sturend blijven voor de inzet van publieke middelen in PPS-onderzoek. We zijn in dit kader blij dat er nu een structurele oplossing is gevonden voor financiering van expertisecentra zoals Wetsus en Holst. Ook zijn we zeer positief over het besluit tot een structurele indexatie van de WBSO, wat de regeling robuuster maakt voor toekomstige inflatie.’

 

Nieuwe nationale technologiestrategie

VNO-NCW en MKB-Nederland verwelkomen verder de ontwikkeling van een nationale technologiestrategie. ‘Vanwege de grote transities waar we voor staan en de wereldwijde wedijver om technologiedominantie, is een stevig nationaal industriebeleid van groot belang. Het is hierbij belangrijk dat private partijen zoveel mogelijk betrokken worden bij het ontwikkelen van een dergelijke strategie, om tot breed gedragen keuzes en inzet van middelen te komen. Deze technologiestrategie kan bovendien een kader scheppen voor (toekomstige) investeringen van het Nationaal Groeifonds en de Nederlandse deelname aan IPCEIs’, aldus de ondernemingsorganisaties.

 

Vereenvoudig mkb-regelingen

‘Met name voor het mkb is het innovatie-instrumentarium niet altijd goed vindbaar en toegankelijk. Voor een groot deel van het innovatieve mkb blijft het bovendien lastig om aansluiting te zoeken bij digitaliserings- en innovatieprocessen, waardoor belangrijke proces- of productie-innovaties uitblijven. We roepen het kabinet daarom op om gezamenlijk met het bedrijfsleven te kijken hoe we deze bedrijven beter kunnen laten aanhaken’, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.