Kabinetspositie luidt nieuwe fase Klimaatakkoord in

05-10-2018

‘Nu in navolging van de analyses van de planbureaus ook de inzet van het kabinet bekend is, kan worden begonnen met de tweede fase van het uittekenen van het Klimaatakkoord. Wel bestaat er een aantal grote zorgen rondom de kabinetsinzet.’ Dat zegt VNO-NCW in reactie op de brief van minister Wiebes (EZK) van vandaag met daarin de kabinetspositie over het te sluiten Klimaatakkoord. De ondernemingsorganisatie kijkt onder andere zorgelijk naar een mogelijke nationale CO2-heffing en minimum CO2-prijs.

 

Dwarsverbanden tussen sectoren

VNO-NCW is tevreden over de extra aandacht die er komt voor dwarsverbanden tussen de sectoren. Zoals het omzetten van duurzaam opgewekte elektriciteit in warmte of in waterstof voor toepassingen in de industrie, gebouwde omgeving, transport en landbouw. Eerder waarschuwde VNO-NCW al dat hier meer aandacht voor moest komen in het Klimaatakkoord.

 

Geen doorbreking level playing field 

Het kabinet stelt voor om - in de borging van afspraken met de industrie - een CO2-heffing te ontwikkelen als stok achter de deur. Voorwaarde is daarbij dat dit het level playing field niet mag verstoren. VNO-NCW onderkent dat bij inzet van substantiële overheidsmiddelen voor de industrie er een borging moet komen van te maken afspraken. De ondernemersorganisatie is echter geen voorstander van schermen met een nationale CO2-heffing.

 

Nederland moet juist aantrekkelijk worden

‘Een Klimaatakkoord kan er komen wanneer Nederland dé wereldwijde proeftuin wordt van de energietransitie en het internationale bedrijven juist aantrekkelijk wordt gemaakt hiervan onderdeel te worden met innovaties en vanzelfsprekend rendabele investeringen. Maar het komt er niet wanneer de aanpak uitmondt in het scenario Nederland armer, de wereld warmer.’ VNO-NCW zal bij de uitwerking scherp beoordelen dat er geen onvoorwaardelijk ingevulde Nederlandse kop op het Europese level playing field van het Europese emissiehandelssysteem komt, die de positie van Nederland als vestigingsland voor energie-intensieve industrie onderuithaalt.

 

Meer uitstoot door minimum CO2-prijs

VNO-NCW maakt zich ook zorgen over het plan voor de nationale minimum CO2-prijs voor elektriciteitsproducenten. In een eerdere reactie op het ontwerpwetsvoorstel hierover heeft de ondernemingsorganisatie al toegelicht dat deze maatregel juist leidt tot méér uitstoot van broeikasgasemissies op EU-niveau, een hogere binnenlandse elektriciteitsprijs direct ten nadele van de concurrentiepositie en investeringsruimte van het Nederlandse bedrijfsleven en tot risico's rondom leveringszekerheid van elektriciteit.

 

Aan de slag

‘Ondanks de zorgen om de kabinetsinzet gaan onze leden de komende tijd aan de slag aan de verschillende klimaattafels om te komen tot een breed gedragen Klimaatakkoord. Inzet van het bedrijfsleven is en blijft een akkoord waarmee we klimaatambities van het Akkoord van Parijs en van dit kabinet verwezenlijken én waarmee Nederland internationaal koploper wordt in de transitie naar een duurzame, CO2-neutrale economie’, aldus VNO-NCW.