Buitenlandse handel en investeringen

Nederland is een echt handelsland. En gelukkig maar, want buitenlandse handel en investeringen zijn van levensbelang voor onze economie. Om die positie te behouden moet de concurrentiekracht van ons bedrijfsleven van wereldniveau blijven. Dat vraagt om een uitstekend systeem van export- en investeringsbevordering, benutting van de kracht van onze topsectoren en een actief ambassadenetwerk. Leden van het kabinet zullen actief aanwezig moeten zijn in de landen waar de handelskansen voor Nederland liggen.

Concurrerende export- en investeringsbevordering nodig

Nederland is één van de meest open economieën van de wereld en heeft een sterk geïnternationaliseerd bedrijfsleven. Nederland zal deze vooraanstaande positie in de internationale handel alleen kunnen behouden als het beleid constant gericht is op het verbeteren van de concurrentiekracht van ons bedrijfsleven. Omdat de concurrentie met andere landen, met name ook de grote opkomende markten als China en India, steeds heviger wordt, is het van vitaal belang dat Nederland een concurrerend systeem van export- en investeringsbevordering in stand houdt. Onze instrumenten moeten zich constant kunnen meten met de instrumenten in de meest concurrerende landen. Er moet een gelijk 'speelveld' voor Nederlandse ondernemingen zijn. Daarnaast moet Nederland binnen de EU een voorvechter zijn van verdere liberalisering van de internationale handel, zowel in het multilaterale kader van de WTO, als via bilaterale vrijhandelsakkoorden, zoals TTIP.

 

Handelsbeleid richten op topsectoren

Nederland moet zijn buitenlandse economische beleid gericht op de landen buiten de EU concentreren op de topsectoren. De groeikansen van en met de topsectoren kunnen beter worden benut. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en ook de ministers op de andere departementen zullen actief aanwezig moeten zijn in de landen waar de handelskansen voor Nederland liggen. Daarnaast dient het exportfinancieringsinstrumentarium zodanig aangepast worden dat Nederland een first in class-instrumentarium krijgt. Dan kan het Nederlands bedrijfsleven de concurrentie aan met andere bedrijven uit concurrerende landen. Het is positief dat het Nederlandse ambassadenetwerk meer en meer ingezet wordt voor de economische kansen van het Nederlandse bedrijfsleven.

 

 

Subsidieregelingen moeten toereikend zijn

Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelde € 8 miljoen DHI-subsidie beschikbaar in 2021. Deze regeling is bestemd voor het demonstreren van het product of de technologie in het buitenland of het onderzoeken van de haalbaarheid van een investering. De Nederlandse mkb-ondernemer wordt zo gestimuleerd om zijn/haar bedrijf te laten groeien in nieuwe markten in het buitenland. Deze  subsidieregeling Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsprojecten (DHI) voor 2021 was vanaf 15 januari geopend. Hoe teleurstellend is het dat deze regeling al volledig is gebruikt door ondernemers die interesse in  buitenlandse markten hebben en hun internationale ambities naar een hoger niveau willen tillen? Aan de andere kant ook positief: ondernemers zien nog steeds kansen in het buitenland. Het vergroten van het verdienvermogen van Nederland in buitenlandse markten verdient zeker nu extra aandacht, impulsen én ondersteuning.

 

 

Wat nu?

Gedurende de COVID-periode hebben we samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken een actieprogramma opgezet dat zorgde voor nieuwe digitale handelsmissies in kansrijke markten en goede ondersteunende regelingen zoals de DHI. Het willen stimuleren van ondernemers aan de ene kant en het ontoereikend maken van ondersteunende middelen aan de andere kant is tegenstrijdig. Een goed exportinstrumentarium ter ondersteuning van internationaliserende ondernemers blijft van belang. We gaan het nieuwe kabinet daarom vragen extra te investeren in een Export Herstelplan, waarin voldoende ondersteunende regelingen, zoals deze DHI-regeling, worden meegenomen. 

Q&A over de gevolgen van de Russisch-Oekraïense oorlog voor ondernemers

Hier vindt u veel gestelde vragen en de antwoorden erop over de gevolgen van de Russisch-Oekraïense oorlog voor ondernemers.

 

 
Lees meer
Meer informatie
Boekje
Ondernemen voor brede welvaart
23-03-2021
Ondernemersagenda voor herstel en groei
Om onze Agenda 2030 te kunnen realiseren, moeten we de realiteit van vandaag onder ogen zien: ondernemers moeten door de grootste crisis na de Tweede Wereldoorlog zien te komen en daarvan herstellen. Wat daarvoor nodig is, komt aan de orde in onze nieuwe Ondernemersagenda voor herstel en groei.