Innovatie en wetenschap

Groei zal voornamelijk tot stand moeten komen door innovatie en continue vernieuwing en modernisering. Bij innovatie gaat het er uiteindelijk om met nieuwe producten, diensten of processen geld te verdienen. Vaak kan met deze innovaties ook een bijdrage geleverd worden aan (maatschappelijke) problemen. Belangrijk voor innovatie is een goede kennisinfrastructuur. Een structuur waarin goede mensen worden opgeleid. En waarbinnen excellent (wetenschappelijk) onderzoek, fundamenteel en toegepast, wordt gedaan dat aansluit bij de aandachtsgebieden van het bedrijfsleven in Nederland.

Bedrijfsvriendelijk ondernemingsklimaat

Voor innovatie is een bedrijfsvriendelijk ondernemingsklimaat van groot belang, evenals een goed instrumentarium (fiscaal, subsidies, financiering) op het gebied van technologie en innovatie dat eenvoudig en goed toegankelijk is. Ook moet het aansluiten bij de behoefte van bedrijven ongeacht sector of grootte. In financiële zin is dit het overgrote deel van het beschikbare budget voor innovatiebeleid.

Bovenop dit 'generieke' innovatiebeleid komt missiegedreven Topsectoren Innovatieneleid (MTIB), waarin overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties in gezamenlijke Kennis en Innovatieagenda’s (KIAs) werken aan het versterken van het verdienvermogen en de aanpak van maatschappelijke uitdagingen.

Aandacht voor het vertalen van nieuwe kennis naar de toepassingen, het zogenoemde valoriseren, essentieel. Dit betekent dat er op vele terreinen in de hele keten van kennisontwikkeling tot toepassing en marktintroductie goed moet worden samengewerkt. Hiervoor worden om de twee jaar innovatiecontracten afgesloten en zijn spelregels afgesproken tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen over publiek-private samenwerking en de inzet van middelen. Langjarig commitment van de kant van de overheid is daarvoor essentieel.

Belangrijk is ook het klimaat voor (hightech) scale-ups in Nederland. Vanaf de start van een onderneming aan bijvoorbeeld een universiteit, moeten beslissingen worden gemaakt die gericht zijn op groei en valorisatie van kennis. Hiervoor is het van belang dat universiteiten breed inzetten op impact en mogelijkheden voor het aantrekken van (vc) kapitaal.  

Nationaal Groeifonds van groot belang voor toekomstig verdienvermogen

Dit fonds investeert in projecten die zorgen voor economische groei op de lange termijn. Onderzoek en Innovatie zijn daarom een belangrijk element in het Groeifonds. Het groeifonds maakt het mogelijk te investeren in grootschalige projecten. Bijvoorbeeld op het terrein van Kunstmatige Intelligentie, Quantumtechnologie en Waterstof. Projecten die bij gaan dragen aan de grote transities waar Nederland voor staat en die in de toekomst de bodem leggen voor brede welvaart. 

Overheid als launching customer

Tot slot kan de overheid innovatieve bedrijvigheid en publiek-private samenwerking verder stimuleren door haar reguliere inkoopgedrag efficiënter en innovatiever in te zetten, door nieuwe technologie toe te passen, onderzoek & ontwikkeling voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken in te kopen bij het bedrijfsleven en door vaker op te treden als eerste klant.

 

Midden- en kleinbedrijf

Bijzondere aandacht in het innovatiebeleid is er voor het mkb. Zowel in het generieke innovatiebeleid als het topsectorenbeleid is het mkb een belangrijke doelgroep. Voor het mkb in de topsectoren is bijvoorbeeld de mkb-innovatieregeling topsectoren vormgegeven. Naast technologische innovatie is voor het mkb ook procesinnovatie van belang om te komen tot productiviteitsstijging.

 
Lees meer
Boekje
Ondernemen voor brede welvaart
23-03-2021
Ondernemersagenda voor herstel en groei
Om onze Agenda 2030 te kunnen realiseren, moeten we de realiteit van vandaag onder ogen zien: ondernemers moeten door de grootste crisis na de Tweede Wereldoorlog zien te komen en daarvan herstellen. Wat daarvoor nodig is, komt aan de orde in onze nieuwe Ondernemersagenda voor herstel en groei.