Milieuheffingen/Fiscale vergroening

Sturen op duurzaamheid via de belastingen. Nederland loopt ermee voorop in Europa en de wereld. Het kan gaan om fiscale voordelen voor milieuvriendelijke producten of het verschuiven van directe belastingen (op inkomen, winst en vermogen) naar indirecte belastingen (op producten, energie, grondstoffen, vervuiling). Deze financiële prikkels versterken de business case voor duurzamere productie en of consumptie. Fiscale vergroening kan echter ook negatief uitpakken en zorgen voor lastenverzwaringen of aantasting van de concurrentiepositie.

Ontwerp fiscale vergroeningsmaatregelen

Bij het ontwerp van fiscale vergroeningsmaatregelen moet daarom duidelijk zijn dat de regeling efficiënt en effectief is voor het behalen van milieudoelen in vergelijking en samenhang met bijvoorbeeld vergunningen, wettelijke normen, emissiehandel, subsidies, labels en convenanten. Het mag niet leiden tot dubbele regulering.

 

Per saldo geen lastenverzwaring

Ook moet het per saldo niet leiden tot lastenverzwaring en de concurrentiepositie (zowel mondiaal, Europees als nationaal) van bedrijven moet gewaarborgd blijven. Een stabiel Nederlands investeringsklimaat, juist ook als het gaat om investeringen met gunstige gevolgen voor het milieu en duurzaamheid is cruciaal.

 

Fiscale vergroening technologieneutraal

Fiscale vergroeningsmaatregelen moeten in beginsel technologieneutraal zijn en gericht op milieudoelen in plaats van -middelen. Ook moet goed gelet worden op de uitvoerbaarheid met zo laag mogelijke administratieve lasten, die in verhouding staan tot de milieueffecten. Maatregelen moeten periodiek worden geëvalueerd.

 

Niet zonder impactanalyse

Nieuw voorgenomen fiscale vergroeningsmaatregelen moeten van tevoren aan deze voorwaarden worden getoetst. Dit houdt in dat nieuwe (wets)voorstellen moeten worden vergezeld van een impactanalyse die onderdeel uitmaakt van de politieke besluitvorming van de voorstellen.

 

Aanpassen milieuheffingen

Ook voor bestaande milieuheffingen moet een impactanalyse uitgevoerd worden. Indien de resultaten daartoe aanleiding geven, zullen bestaande milieuheffingen aangepast moeten worden en waar nodig vervangen worden door effectievere instrumenten.

 
Lees meer