Onderwijs en scholing

Goed onderwijs op alle niveaus zorgt voor goed inzetbare mensen voor bedrijven en instellingen. Intensieve samenwerking tussen bedrijfsleven en (in ieder geval) het beroepsonderwijs is essentieel. 'Een leven lang leren' wordt steeds belangrijker. Dat vraagt om een flexibel en vraaggericht opleidingssysteem. Meer bèta-technologisch opgeleide mensen is een randvoorwaarde voor economisch groei.

Technisch beroepsonderwijs

Het technisch vmbo krijgt nieuwe kansen, mede dankzij de lobby van VNO-NCW en MKB-Nederland. Het extra geld (100 miljoen euro per jaar) voor deze opleidingen moet worden ingezet in een samenwerkingsverband tussen vmbo- en mbo-scholen en het (georganiseerd) bedrijfsleven in een regio, en gericht zijn op een dekkend aanbod van aantrekkelijk technisch beroepsonderwijs. Een beter doorlopende leerlijn vmbo-mbo is dan goed te realiseren. (Technische) mbo-opleidingen worden aantrekkelijker door beroepsgerichte vakken op havo en vmbo tl te introduceren.

 

Middelbaar beroepsonderwijs

Bedrijfsleven en mbo werken samen in de Stichting Samenwerking Onderwijs Bedrijfsleven (SBB). Beide partijen bereiden gezamenlijk landelijke adviezen voor en werken sectoraal intensief samen in sectorkamers. Belangrijk daarbij is dat de inhoud van het onderwijs actueel blijft en (snel) wordt afgestemd op de beroepspraktijk. Om dit te stimuleren zijn ook nieuwe vormen van werkend leren (BBL) nodig, en behoud van de subsidieregeling praktijkleren.

 

Hoger onderwijs

In het hoger onderwijs willen we doorgaan met het stimuleren van differentiatie. Een stevige profilering van instellingen is nodig via prestatieafspraken in samenspraak met het bedrijfsleven. Ook financiering van het hoger onderwijs moet dat bevorderen.

 

Vraagfinanciering

De mogelijkheden voor 'een leven lang ontwikkelen' moeten beter worden ingericht om kennis en vaardigheden van mensen te verbeteren en up-to-date te houden. De werknemer moet er zelf voor zorgen om aantrekkelijk te blijven voor de arbeidsmarkt. Dit vraagt ook om een flexibel en vraaggericht onderwijsaanbod en een ontwikkeling stimulerende omgeving in bedrijven en organisaties. Private onderwijsinstellingen spelen een belangrijke rol in de scholing van werkenden. Trekkingsrecht (vraagfinanciering) is een middel om deze rol verder uit te bouwen en de positie voor bekostigd en particulier onderwijs gelijk te maken.

 

Techniekpact

Met het Techniekpact is een beweging in gang gezet, gedragen door overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen, om de kwaliteit en kwantiteit van het bèta technisch onderwijs en afgestudeerden te verhogen. Daarmee moeten we doorgaan.

 

Tekort aan docenten

Het onderwijs kampt deels met een docententekort. Het inzetten van medewerkers uit het bedrijfsleven die een deel van de week ook in het onderwijs willen werken, is noodzakelijk. De wetgeving op het terrein van bevoegdheden moet daarom versoepeld worden, maatwerk is noodzakelijk.

 

Onderwijs en het coronavirus

De huidige crisis heeft geen gevolgen voor de praktijkovereenkomsten voor bol en bbl. Die blijven gewoon gelden. Wordt de beroepspraktijkvorming (bpv) tijdelijk stilgelegd, dan kan de praktijkovereenkomst ongewijzigd in stand blijven. Wordt de bpv stopgezet, dan dient het leerbedrijf of de school de praktijkovereenkomst op te zeggen.

Het ministerie van OCW en de RVO (uitvoerder van de subsidieregeling praktijkleren) zullen coulanter omgaan met de regels, zoals bij thuiswerken van bbl’ers of verplichte sluiting van bedrijven.

De dienstverlening van stichting Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) aan leerbedrijven en scholen blijft grotendeels beschikbaar. De maatregelen die in het hele land gelden door het coronavirus leiden wel tot enkele aanpassingen tot 6 april.

 

Op de site van de MBO Raad is het servicedocument 2.0 en FAQ’s aanpak corona mbo te vinden met hierin o.a. richtlijnen voor scholen rondom bbl, bol en examinering. 

 
Lees meer
Meer informatie
17-04-2024
Weekbulletin
03-04-2024
Weekbulletin
Boekje
Ondernemen voor brede welvaart
23-03-2021
Ondernemersagenda voor herstel en groei
Om onze Agenda 2030 te kunnen realiseren, moeten we de realiteit van vandaag onder ogen zien: ondernemers moeten door de grootste crisis na de Tweede Wereldoorlog zien te komen en daarvan herstellen. Wat daarvoor nodig is, komt aan de orde in onze nieuwe Ondernemersagenda voor herstel en groei.