Wet open overheid

De Wet open overheid (Woo) is een initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks en D66. In januari 2019 is de Wijzigingswet Wet open overheid bij de Tweede Kamer ingediend. De verwachting is dat deze in het najaar van 2019 wordt besproken in het parlement. Deze nieuwe wet zou de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), waarmee overheidsinformatie kan worden opgevraagd, moeten vervangen. Het doel is om overheden en semi-overheden transparanter te maken. Het zou echter makkelijker, goedkoper en zinvoller zijn om de Wob verder te verbeteren. Bovendien zouden onder de Woo bedrijven gedwongen kunnen worden om bedrijfsgevoelige informatie af te staan. Dat is een slechte zaak.

Overheidsinformatie via de Wob

Overheidsinformatie is in beginsel openbaar, tenzij de Wob of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Een verzoek om informatie kan gaan om documenten, maar ook om geluidsbanden, films en foto’s. De overheid moet die informatie wel hebben. Het is niet mogelijk om via de Wob direct informatie bij bedrijven op te vragen. Ook moet een verzoek worden afgewezen als het gaat om vertrouwelijk aan de overheid meegedeelde bedrijfs- of fabricagegegevens.

 

Wet open overheid breder

Met de Woo wordt het voor bestuursorganen minder makkelijk om een verzoek om informatie te weigeren. Zo moet geheimhouding van bedrijfs- en fabricagegevens voortaan worden afgewogen tegen het belang van openbaarheid. Overheidsorganen moeten een online beschikbaar register gaan bijhouden van de documenten en datasets waarover zij beschikken.

De Woo heeft daarnaast betrekking op meer overheden dan de Wob, zoals Eerste en Tweede Kamer, de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale Ombudsman, gemeentelijke en provinciale ombudsmannen en de besturen van VNG, IPO en UvW.

 

Optreden tegen misbruik Wet dwangsom

De Woo laat de koppeling los met de Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen om te voorkomen dat de overheid tot 1.260 euro moet betalen als niet op tijd wordt beslist op een Wob-verzoek. Dit om misbruik te voorkomen. Een onnodige en veel te drastische maatregel: optreden tegen misbruik kan ook zonder de dwangsom als stok achter de deur af te schaffen.

Volgens de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is de Woo onuitvoerbaar. Actal voorziet een enorme toename van regeldruk, dat volgens SEO Economisch Onderzoek zo'n 50-100 miljoen euro per jaar gaat kosten.

 
Lees meer
Boekje
Ondernemen voor brede welvaart
23-03-2021
Ondernemersagenda voor herstel en groei
Om onze Agenda 2030 te kunnen realiseren, moeten we de realiteit van vandaag onder ogen zien: ondernemers moeten door de grootste crisis na de Tweede Wereldoorlog zien te komen en daarvan herstellen. Wat daarvoor nodig is, komt aan de orde in onze nieuwe Ondernemersagenda voor herstel en groei.