Kabinet neemt maatregelen voor stikstofaanpak

04-05-2020

Het kabinet komt met een breed investeringspakket om in de periode tot 2030 de natuur te herstellen en de neerslag van stikstof te verminderen. Dit biedt perspectief om de vergunningverlening verder op gang te brengen. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw, aan de Tweede Kamer.

 

Voor het jaar 2030 wil het kabinet minimaal de helft van de hectares met stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden onder de zogenoemde kritische depositiewaarde brengen. Het Rijk investeert de komende tien jaar een bedrag oplopend tot 300 miljoen euro per jaar om de natuur te versterken en te herstellen. Ook neemt het kabinet (bron)maatregelen om alle sectoren te ondersteunen om de neerslag van stikstof in natuur terug te dringen. Hiervoor is gemiddeld 200 miljoen euro per jaar beschikbaar in de periode tot 2030.

 

Herstel en versterking natuur

De middelen worden onder andere gebruikt om herstelmaatregelen te versnellen en te intensiveren, de hydrologie in en rondom natuurgebieden te verbeteren en nieuw bos aan te planten. Omdat ruimte in Nederland schaars is, verkent het Rijk ook hoe een andere inrichting van de ruimte kan bijdragen aan sterkere natuur, zoals natuur vermengen met bestaande functies, zoals agrarisch natuurbeheer door boeren, zonneparken gecombineerd met natuurontwikkeling, natuurversterkende waterbergingsgebieden of natuurinclusieve woningbouw. Zo kunnen er nieuwe leefgebieden voor planten en dieren en gezondere lucht ontstaan.

 

Bronmaatregelen

Ook komt het kabinet met een pakket bronmaatregelen om de stikstofneerslag te verminderen. Het Rijk investeert in efficiënte bronmaatregelen in de industrie en energie (extra inzet op gebruik emissiearme technologieën, gerichte inzet op piekbelasters), de landbouw (koeien langer in de wei, innovatieve stallen, ander voer en financiële regelingen voor boeren die willen omschakelen en of vrijwillig stoppen) en de bouw (schone mobiele werktuigen). Voor de mobiliteitssector komt subsidie voor schonere binnenvaartschepen, walstroom voor de zeevaart, stimuleren elektrisch taxiën van vliegtuigen en de aanpak van defecte of gemanipuleerde katalysatoren in vrachtwagens.

 

Structurele aanpak stikstof

Het kabinet wil met dit investerings- en maatregelenpakket de noodzakelijke stappen zetten om het stikstofvraagstuk structureel aan te pakken. De investeringen en maatregelen zijn gericht op natuurherstel en stikstofreductie, waardoor ruimte ontstaat voor onder meer woningbouw, infrastructuur, defensie, landbouw, waterveiligheid en de energietransitie. Om er zeker van te zijn dat de natuur ook daadwerkelijk herstelt, stelt het Rijk een streefwaarde vast voor 2030, inclusief een monitorings- en bijsturingssystematiek.

 

Commentaar VNO-NCW en MKB-Nederland
Bronmaatregelen en natuurherstel zijn een goede zaak, maar de nieuwe stikstofplannen geven nog onvoldoende zekerheid om de bouw weer echt vlot te trekken. De stikstofklem waar de bouwsector in zit, wordt nu waarschijnlijk nog onvoldoende weggenomen en helpt niet genoeg voor de bouw van de extra woningen. Dit komt bovendien bovenop de huidige crisis die ook leidt tot uitstel van bouwprojecten.
Ook is er geen landelijke drempelwaarde om vrijgesteld te zijn van een natuurvergunning van de provincie. Er wordt enkel een mogelijk regionale drempelwaarde voor stikstof in het vooruitzicht gesteld. Daarmee blijft de situatie dat ook voor kleine woningbouwprojecten iedereen het vergunningencircus in moet. Voor ondernemers blijft verder onduidelijk of en hoe ze voor hun plannen stikstofruimte krijgen. Zo blijft nog in de lucht hangen of de beloofde stikstofbank er komt. Zonder rechtszekerheid vooraf gaan ondernemers niet investeren, zeker niet in de huidige onzekere situatie.
Daarnaast brengt het kabinet een wetsvoorstel voor een nationale CO2-heffing in consultatie. Het is buitengewoon onverstandig om dit als Nederland nu op eigen houtje te doen. Juist Europese samenwerking is nodig om de klimaatambities te realiseren.

 

Lees hier het volledige commentaar van VNO-NCW en MKB-Nederland.