Kabinet stelt 25 missies vast voor het topsectoren- en innovatiebeleid

13-05-2019

Het kabinet heeft samen met ondernemers en kennisinstellingen uit de negen topsectoren 25 missies vastgesteld om de Nederlandse economie te versterken binnen de maatschappelijke thema's energietransitie & duurzaamheid; landbouw, water & voedsel; gezondheid & zorg en veiligheid. De missies zijn een verdere invulling van het zogenoemde missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid.

 

Economische kansen

"We staan voor omvangrijke maatschappelijke uitdagingen. Hoe blijft onze zorg betaalbaar en toegankelijk en gaan we om met vraagstukken over klimaat, landbouw, zorg en veiligheid? Deze uitdagingen moeten ook leiden tot economische kansen", aldus staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken). "Door het gezamenlijk vaststellen van 25 missies binnen deze thema's kunnen onze ondernemers van midden- en kleinbedrijf tot grootbedrijf en kennisinstellingen direct meedenken en hierna aan de slag met de oplossingen."

 

Sleuteltechnologieën

De uitdagingen en missies liggen door dit besluit voor de komende jaren vast, maar de weg ernaartoe vaak nog niet. Duidelijk is wel dat sleuteltechnologieën zoals fotonica, quantum-, nano- en digitale technologie vaak een belangrijke rol spelen. Voorbeelden van kansrijke toepassingen zijn bijvoorbeeld smart farming, waarmee speciale sensoren nauwkeurig meten hoeveel water, voeding en licht nodig is om een gewas succesvol te laten groeien met zo min mogelijk verspilling. Ook zijn er lasertechnieken waarmee artsen hun patiënten zo precies mogelijk kunnen opereren met minder complicaties en sneller herstel. Nog een voorbeeld is smart industry, met productierobots die ieder product op maat kunnen maken.

 

Topsectoren aan zet

De topsectoren gaan samen met ministeries en kennisinstellingen op basis van de missies en sleuteltechnologieën de kennis- en innovatieagenda's opstellen. Het kabinet maakt in een later stadium bekend hoe de beschikbare financiële middelen worden ingezet.

 

Lees hier de Missies voor het topsectoren- en innovatiebeleid en de Kamerbrief waarin alle missies zijn terug te vinden.

Commentaar VNO-NCW en MKB-Nederland
Wij steunen de nieuwe richting in het innovatiebeleid, maar we zien nog veel versnippering en onduidelijkheid. Laten we zoveel mogelijk voortbouwen op de bestaande samenwerking in de gouden driehoek van wetenschap, bedrijfsleven en overheid (onder andere in de topconsortia voor kennis en innovatie) en per missie de relevante belanghebbenden bepalen, in lichte structuren en zonder nieuwe zware mechanismen. Nieuwe structuurdiscussies leiden alleen maar tot veel vertraging.
 
Het geld van het bedrijfsleven moet leidend blijven bij de inzet van de publieke middelen voor onderzoek. Het gaat immers om de economische kansen van de maatschappelijke uitdagingen. De publiek-private samenwerkingstoeslag moet als stevig fundament in het beleid overeind blijven. Met extra middelen voor publiek-private samenwerking, bijvoorbeeld bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, kan meer gericht worden op de missies én op sleuteltechnologieën.
 
Verder is het zaak dat het midden- en kleinbedrijf (mkb) een stevigere positie krijgt in het vernieuwde beleid. Dit kan door de mkb-specifieke instrumenten uit te bouwen, de publiek-private toeslagregeling mkb-vriendelijker te maken en de positie van het mkb in de governance te versterken.
 
Het is de bedoeling dat het missiegedreven beleid een stap vooruit is naar een gezamenlijke inzet van middelen en dat privaat en publiek gezamenlijk investeren. Dat is echter nog allerminst zeker, want er wordt bijvoorbeeld geen samenhang gezocht tussen de Nationale Wetenschapsagenda en dit beleid. 25 routes en 25 missies versnipperen het beleid, terwijl het regeerakkoord duidelijk ervoor pleit om in te zetten op een aantal prioriteiten.