'Kom met bedrijfsleven tot nationale ruimtelijke keuzes en uitvoeringskracht'

15-12-2022

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) heeft het ruimtelijke 'Startpakket' deze week naar de twaalf provincies verstuurd. Het is de start van het bestuurlijk proces met als doel eind 2023 bestuurlijke afspraken te maken over de ruimtelijke inpassing van opgaven op het gebied van wonen, bereikbaarheid, energie, economie, landbouw en natuur. De afspraken vormen mede de basis voor een nieuwe nota ruimte in 2024.

 

Doorkijk naar 2050

In het startpakket legt het Rijk de provincies de opgaven voor uit nationale programma’s op het gebied van onze fysieke leefomgeving. De twaalf provincies wordt gevraagd om samen met gemeenten en waterschappen de opgaven voor de periode tot 2030 - met een doorkijk naar 2050 - ruimtelijk te vertalen, in te passen en te combineren met de provinciale opgaven. Het Rijk vraagt de provincies in oktober 2023 met 'ruimtelijke voorstellen' te komen die zicht geven op wat ruimtelijk mogelijk en realiseerbaar is. Het voorstel is de opmaat naar twaalf 'ruimtelijke arrangementen' waarin Rijk en provincie wederkerige afspraken maken over de uitvoering. De afspraken vormen de basis voor een nieuwe nota ruimte in 2024.

 

Grote verbouwing van Nederland

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben in de visie op brede welvaart erop gewezen dat het nodig is dat overheden en bedrijfsleven samen de grote verbouwing van Nederland oppakken. Er liggen grote opgaven die in ons land ingepast moeten worden: de inpassing van de energietransitie, klimaatopgave, infrastructuur, stikstof en natuur, de transitie naar een circulaire economie en woningbouw zijn prangend en leggen grote druk op de schaarse ruimte. Zonder nationale ruimtelijke keuzes, regie en publiek-private uitvoeringskracht loopt de ruimtelijke ontwikkeling spaak.

 

Publiek-private samenwerking

Met het startpakket zet het kabinet nu eerste stappen om tot bestuurlijke afspraken te komen. Tegelijkertijd zal publiek-private samenwerking nodig zijn om de ruimtelijke ontwikkeling weer op gang te helpen. Het kabinet zal in 2023 tot nationale ruimtelijke keuzes moeten komen, die in een aangescherpte Nationale Omgevingsvisie landen. Wij zien dit als belangrijke aanvulling op het programma NOVEX en Mooi Nederland, waarin de provincies die een rol krijgen bij het leggen van de ruimtelijke puzzel en in uitvoering in NOVEX-gebieden.

 

Uitvoeringskracht

Om de uitvoeringskracht te vergroten is het nodig dat het kabinet waarborgt dat er actieve betrokkenheid van het bedrijfsleven is bij de provinciale puzzels, in alle NOVEX-gebieden waar ook regionale investeringsagenda’s opgesteld moeten worden en bij de aanscherping van de Nationale Omgevingsvisie en de uitwerking van het nationaal programma Ruimte voor Economie.

 

Lees hier de brief van minister De Jonge