Minister wil geen vrijblijvendheid meer bij woningbouw

24-02-2020

Het kabinet wil gerichter woningen bouwen waaraan behoefte is. 'De vrijblijvendheid van gestelde ambities en gemaakte afspraken moet eraf', schrijft minister Van Veldhoven (Wonen) aan de Tweede Kamer.

 

Type woningen

Het kabinet wil een actieve rol vervullen om meer locaties voor grootschalige woningbouw aan te wijzen. Daarvoor zijn 'stevige keuzes' nodig. Van Veldhoven wil meer gaan kijken naar het type woningen waar behoefte aan is. Vooral starters en mensen met een middeninkomen moeten betere kansen hebben op de woningmarkt, maar ook specifieke groepen als daklozen en ouderen verdienen meer aandacht.

 

Bouwregeling corporaties

Het kabinet moedigt nu woningcorporaties aan om meer te bouwen, onder andere met 1 miljard euro over tien jaar voor korting op de verhuurdersheffing. Inmiddels heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken aanvragen ontvangen voor 21.876 woningen, goed voor 500 miljoen euro. Als de aanvragen aan de voorwaarden voldoen, hebben de corporaties vijf jaar de tijd om de bouw van deze woningen te realiseren. Van Veldhoven praat de Kamer bij over de aanpak van het kabinet in een debat over de tekorten op de huizenmarkt.

Commentaar VNO-NCW en MKB-Nederland
Wij juichen het toe dat minister Van Veldhoven meer aan het stuur gaat zitten om de woningbouw los te krijgen. Transparantie in plancapaciteit en voortgang van de bouwactiviteiten bij de medeoverheden afdwingen is een goede eerste stap. Daarnaast is het van groot belang dat de minister de directe samenhang met de bijbehorende bereikbaarheidsopgaven en –investeringen optimaal en tijdig betrekt in de besluitvorming. Voor werkgevers is het tenslotte van groot belang dat werknemers snel en veilig hun werk kunnen bereiken.