Gezondheidszorg en Preventieakkoord

Een goede gezondheidszorg is belangrijk voor de kwaliteit van de samenleving en de productiviteit in ondernemingen. Het bedrijfsleven financiert een groot deel van de zorg. De baten in de vorm van een gezonde beroepsbevolking mogen we koesteren. Tegelijkertijd moeten we waken voor te hoge (collectieve) zorgkosten en de druk daarvan op de arbeidsmarkt. Door digitalisering staat de sector aan de vooravond van een kleine revolutie: ziekenhuiszorg kan deels ook thuis plaatsvinden. Ook kan een omslag worden gemaakt naar meer preventieve gezondheidszorg.

Grip op de kosten van gezondheidszorg

Gezondheidszorg zal door vergrijzing en toenemende behoefte aan kwaliteit, meer beslag leggen op financiële ruimte in de samenleving. Om grip op de kosten te houden, is het nodig dat zorgverzekeraars hun essentiële rol om de zorg doelmatiger in te kopen waar kunnen maken. Het verplichte basispakket voor de Zorgverzekeringswet dient rekening te houden met de kosteneffectiviteit van geleverde zorg. De recente hervorming van de langdurige zorg moet leiden tot meer maatwerk. Zorg en ondersteuning moeten beter op de situatie van de cliënt worden afgestemd, en zo leiden tot lagere collectieve lasten.

 

Innovaties niet smoren door versnippering

Zorg- en welzijnsaanbieders springen daarop in met een vernieuwd zorg- en hulpaanbod voor cliënten die zelfstandig wonen. Die vernieuwingen mogen niet gesmoord worden door administratieve lasten en versnippering in het decentrale beleid. Het scheiden van wonen, verblijf en zorg levert een meer divers aanbod van woonvoorzieningen en biedt kansen aan het bedrijfsleven voor nieuwe bouwoplossingen en dienstenaanbod.

 

Zorg heeft exportpotentie

De Nederlandse zorg staat internationaal hoog aangeschreven en kent talrijke innovatieve oplossingen. De Nederlandse zorg heeft veel exportpotentie, die beter benut kan worden. Bedrijven binnen de topsector life sciences and health hebben hier ervaring mee en kunnen als voorbeeld dienen.

 

Deregulering nodig voor zorgaanbieders

Meer ruimte voor (maatschappelijk) ondernemerschap in de zorg is wenselijk. Om dat te stimuleren is een dereguleringsslag hard nodig. Zorgaanbieders moeten winst mogen maken en meer ruimte krijgen om andere financieringsbronnen (waaronder risicodragend kapitaal) aan te boren. Tot slot werkt de werkgeverspremie voor de Zorgverzekeringswet als automatische loonkostenversneller. Die moet worden afgeschaft.

 

Vitaliteit en gezondheid

De COVID-crisis heeft aangetoond hoe belangrijk het is om te investeren in je eigen vitaliteit en gezondheid. VNO-NCW en MKB-Nederland zien, met hun achterban, vele mogelijkheden om bij te dragen aan gezondheid en vitaliteit in Nederland. Daarom zijn wij mede-initiatiefnemer van het Nationaal Preventieakkoord uit 2018 en ondersteunen we de Sportakkoorden van harte. Ook op de werkvloer is de uitdaging om te zorgen dat mensen met plezier en in goede gezondheid veilig hun werk kunnen doen. VNO-NCW en MKB-Nederland hebben het project Vitaal Bedrijf gestart, dat werkgevers stimuleert om daaraan te werken.

 

 
Lees meer
Boekje
Ondernemen voor brede welvaart
23-03-2021
Ondernemersagenda voor herstel en groei
Om onze Agenda 2030 te kunnen realiseren, moeten we de realiteit van vandaag onder ogen zien: ondernemers moeten door de grootste crisis na de Tweede Wereldoorlog zien te komen en daarvan herstellen. Wat daarvoor nodig is, komt aan de orde in onze nieuwe Ondernemersagenda voor herstel en groei.