Nieuw Handelingskader PFAS is uit

16-12-2021

Het kabinet heeft op 13 december het geactualiseerde ‘Handelingskader PFAS’ naar de Kamer gestuurd. Dit kader geeft aan wanneer PFAS-houdende grond en baggerspecie wel en niet mag worden hergebruikt. In deze versie zijn de meest recente wetenschappelijke onderzoeken meegenomen. Het is de bedoeling dit handelingskader in de bodemregelgeving vast te leggen.

 

Anders dan de laatste forse verruiming in juli 2020, is deze zeer beperkt. Eventuele verdere ruimte is nu vooral afhankelijk van het lokaal beleid van provincies, gemeenten en waterschappen.

 

Specifieke (lokale) knelpunten samengevat:

  • Nog niet alle projecten van gemeenten en waterschappen komen los.
  • Toepassingsproblemen ontstaan omdat gemeenten de lokale mogelijkheden onvoldoende gebruiken.
  • Hoge kosten ontstaan omdat vrijkomende grond, die kan worden hergebruikt, over grote afstanden naar Rijksdepots moet worden afgevoerd en gestort.
  • Winning van oppervlaktedelfstoffen blijft achter. Ontgrondingen worden uitgesteld omdat de - volgens vergunning verplichte - verontdieping vastloopt vanwege de beperkte beschikbaarheid van toepasbare grond.

Weliswaar is de sector weer grotendeels (80-90 procent) aan het werk, maar grond kan in de toekomst door genoemde knelpunten schaars worden, omdat veel op basis van PFAS-waarden niet meer in het circuit komt maar wordt gestort en of opgeslagen. Hierdoor kan de prijs van toepasbare grond gaan stijgen. Dit bemoeilijkt mogelijk weer het uitvoeren van (circulaire) projecten (huizenbouw, tegengaan bodemdaling). Vooral kleinere bedrijven hebben nog steeds (veel) last van bestaande restricties en het moeilijker loskomen van nieuw werk.

Om de resterende knelpunten te slechten gaan VNO-NCW en MKB-Nederland met Rijkswaterstaat, VNG, IPO en betrokken branches in het eerste kwartaal 2022 de grond- en baggerstromen beter in kaart brengen. Dit om te kijken welke stromen moeilijk gaan en welke niet. Hiermee kunnen we beter anticiperen op mogelijk toekomstige tekorten aan grond en structurele knelpunten met o.a. het ministerie van IenW oplossen.

 

Verder willen we specifieke lokale knelpunten met de koepels VNG, IPO en UvW bespreken. Daar waar nodig gaan we individuele gemeenten, provincies en waterschappen hierop aanspreken en kijken hoe deze op te lossen. Met o.a. het ministerie is afgesproken samen naar oplossingen te zoeken voor geconstateerde structurele problemen.

 

Download het Handelingskader en de Beslisnota van de website van de Tweede Kamer