Code grote ondernemingen aangepast in lijn met nieuwe koers

20-12-2022

 

De Corporate Governance Code voor beursgenoteerde ondernemingen (zogeheten beursvennootschappen) is aangepast. Na een eerdere aanpassing was al geborgd dat het bestuur zich expliciet dient te richten op langetermijnwaardecreatie. Daar komt nu bij dat de betrokken bedrijven de effecten van het handelen van het bedrijf op mens en milieu voortaan expliciet moeten wegen. Ook dienen beursvennootschappen officieel een vastgesteld beleid te hebben gericht op diversiteit en inclusie. De aanpassingen sluiten aan op onder meer de nieuwe koers van VNO-NCW en SER-adviezen.

 

Effecten van handelen op mens en milieu

Vennootschappen die onder de code vallen moeten voortaan rekening houden met de effecten van het handelen van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming op mens en milieu. Ook moeten de in aanmerking komende belangen van de stakeholders goed worden gewogen. De aanpassingen zijn in lijn met de Agenda ‘Ondernemen voor brede welvaart’ waarin hier al voor werd gepleit.

 

Diversiteitsbeleid

Voor de nieuwe passages over diversiteit is in de Code aansluiting gezocht bij het SER-advies over diversiteit en de daaruit volgende wetgeving. Grote vennootschappen moeten voortaan een vastgesteld diversiteit- en inclusie-beleid hebben met concrete, passende en ambitieuze doelen. Dit om een goede balans te bereiken ten aanzien van de samenstelling van het bestuur, de RvC en onder werknemers in leidinggevende functies. Dit moet leiden tot diversere boardrooms en bedrijven.

 

Rol aandeelhouders

Van aandeelhouders wordt volgens de nieuwe Code verwacht dat zij bereid zijn een constructieve dialoog aan te gaan met de vennootschap en het belang van een strategie gericht op duurzame langetermijnwaarde-creatie erkennen.

 

Doel van de Corporate Governance Code

In de Corporate Governance Code zijn principes en best-practice bepalingen opgenomen die zich richten op het stimuleren van een goed bestuur bij beursgenoteerde vennootschappen. De betrokken vennootschappen zijn wettelijk verplicht om de Code na te leven. Zij moeten dit doen volgens de pas toe of leg uit-regel. Volgen ze een regel niet dan moeten zij in het jaarverslag uitleggen waarom niet. Naast de beursgenoteerde vennootschappen die de Code wettelijk moeten toepassen volgen ook veel andere grote vennootschappen de Code; van staatsdeelnemingen tot grote familiebedrijven.