Privacystatement

Verklaring

VNO-NCW is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. VNO-NCW acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang.
Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.
Dat houdt onder andere in dat wij:

 

  • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;
  • u eerst vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

 In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 11-07-2019.

 

Publicatie

Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.

 

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden niet door ons aan derden verstrekt. Op onze site staan echter wel meetinstrumenten van andere partijen, zoals cookies van Google Analytics, Hotjar, Facebook, Twitter en LinkedIn. De gegevens worden automatisch gedeeld met deze bedrijven. Op hun websites is meer informatie te vinden over hun cookiebeleid.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

  • Alle personen die namens VNO-NCW van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
  • We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
  • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Omdat we niet uitsluiten dat onze dienstverlening in de toekomst verandert, zou ook deze privacyverklaring op punten kunnen veranderen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De datum van de laatste aanpassing staat eerder op deze pagina vermeld.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Heeft u ons eerder toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, dan heeft u altijd het recht deze toestemming weer in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Website

Met het gebruik van deze website deelt u gegevens met ons via cookies. Maar het kunnen ook door u zelf ingevoerde persoonsgegevens zijn, bijvoorbeeld als u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld onze nieuwsbrieven), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

 

Nieuwsbrief en contactformulier

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden informeren over onze standpunten, projecten, producten en of diensten. Uw e-mailadres wordt slechts met uw voorafgaande toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

 

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mailbericht stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mailbericht nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Die kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren voor onze bezoekers. Met Google hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Beeldmateriaal

Tijdens evenementen van VNO-NCW en MKB-Nederland kan door beeldmakers van organisatoren foto- en filmmateriaal worden gemaakt. Deze beelden kunnen zij eventueel publiceren via print of digitale kanalen. Op deze beelden kunt u bedoeld of onbedoeld worden vastgelegd. Mocht u dit als een probleem ervaren, raden wij u aan dit te melden via ons contactformulier
 

CRM-systeem

 

Leden

Wij hebben van diverse personen van onze leden de naam, het e-mailadres, het postadres (in sommige gevallen het privé-adres) en de betreffende organisatie opgeslagen. Dit hebben wij gedaan om informatie voor ondernemers en uitnodigingen voor vergaderingen, bijeenkomsten en evenementen te kunnen sturen.

Indien het lidmaatschap wordt opgezegd, bewaren wij deze persoonsgegevens op grond van administratieve en fiscale eisen nog vijf jaar.

 

Leden van commissies en werkgroepen

Wij hebben van de leden van een commissie of werkgroep naam, locatiecode, adres en in sommige gevallen privé-adres, telefoonnummer en e-mailadres vastgelegd om toegang tot onze besloten digitale omgeving te verschaffen, informatie op te sturen en contact op te nemen. Deze persoonsgegevens worden na uitdiensttreding nog vijf jaar bewaard uit historisch belang, behalve bij bestuursleden.

 

Relaties

Wij hebben van relaties persoonsgegevens vastgelegd. Naam, relatienaam, titel, primaire werkgever, adres, e-mailadres, geslacht, telefoonnummer zijn vastgelegd om contact op te nemen en om informatie op te sturen. Wij bewaren deze gegevens tot de relatie geen relevante functie meer bekleedt voor VNO-NCW.

 

Bestuur

Wij hebben van bestuursleden persoonsgegevens vastgelegd. Naam, relatienaam, titel, primaire werkgever, adres, e-mailadres, geslacht, telefoonnummer zijn vastgelegd om contact op te nemen en om informatie op te sturen. Daarnaast hebben wij met toestemming van het bestuurslid de foto gepubliceerd op de openbare website van VNO-NCW en de besloten bestuurssite. Na uitdiensttreding worden de persoonsgegevens vijf jaar bewaard voor de fiscus. De actieve jaren en naam worden langer bewaard voor koninklijke onderscheidingen en het adres wordt langer bewaard wanneer bestuursleden Forum willen (blijven) ontvangen. Bij overlijden of bij de beslissing om Forum niet langer meer te ontvangen worden de persoonsgegevens verwijderd.

 

Forum

Voor het opsturen van Forum wordt het postadres bewaard tot 5 jaar na opzegging (tenzij iemand overleden is, dan wordt het direct verwijderd).

 


Vragen

Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan a.u.b. contact met ons op!