Ministerie presenteert bouwstenen voor toekomstig belastingstelsel

25-05-2020

Het ministerie van Financiën heeft bouwstenen opgesteld om het belastingstelstel beter en toekomstbestendig maken. Het heeft het rapport hierover naar de Tweede Kamer gestuurd. De inzichten kunnen worden gebruikt bij de volgende kabinetsformatie.

 

Het gaat om elf onderzoeken aan de hand van zeven knelpunten in het huidige belastingsysteem.

De zeven knelpunten zijn:

- De lastendruk op arbeid voor werkenden wordt steeds hoger.

- Het stelsel raakt uitgewerkt.

- De opkomst van flex- en platformeconomie vraagt om aanpassing van wet en uitvoering.

- Ongelijke belasting van vermogen leidt tot arbitrage en uitstel.

- Het belasten van winst wordt (nationaal) steeds lastiger.

- Schade aan klimaat en gezondheid wordt onvoldoende beprijsd.

- Effectiviteit van nationale belastingheffing neemt af.

 

Lasten op arbeid

Uit de onderzoeken naar deze knelpunten blijkt onder andere dat de lasten op arbeid zijn gestegen in Nederland. Voor middeninkomens is het de afgelopen vijftien jaar minder aantrekkelijk geworden om meer te gaan werken. Lage inkomens zijn minder belasting gaan betalen, maar merken wel dat het stelsel van belastingen en toeslagen ingewikkelder is geworden.

 

Lasten op vermogen

Ondertussen heeft Nederland ten opzichte van andere landen relatief weinig belasting op vermogen. Sommige vormen van vermogen worden bovendien minder belast dan andere. De mogelijkheid tot belastinguitstel en andere fiscale voordelen in box 2 werkt belastingontwijking in de hand.

 

Beter spreiden

Het ministerie heeft beleidsopties uitgewerkt om het verschil in belastingdruk tussen werknemers, zelfstandigen en gepensioneerden te verkleinen, belastingontwijking aan te pakken en het stelsel eenvoudiger te maken. Ook worden beleidsopties voorgesteld om belastingen op arbeid te verschuiven naar een hogere belasting op (inkomen uit) vermogen. Daarnaast worden voorstellen gedaan om belastingen verder te vergroenen, bijvoorbeeld door vliegbelasting, een slachttaks of een hogere energiebelasting voor bedrijven die veel energie verbruiken. Een meer Europese aanpak op terreinen als winstbelasting en belasting op milieuvervuiling kan bovendien effectiever zijn dan het invoeren van nationale belastingen.

 

Structurele oplossing

De bouwstenen zijn aan het begin van de coronacrisis afgerond. Het is duidelijk dat de huidige crisis grote gevolgen heeft voor de samenleving en de economie. Op de korte termijn kan er bijvoorbeeld vooral behoefte zijn aan stimulerende en ondersteunende maatregelen. De knelpunten verdwijnen echter niet en vragen ook in de toekomst om een structurele oplossing.

Commentaar VNO-NCW en MKB-Nederland
Het rapport 'Bouwstenen voor een beter belastingstelsel' mist creatieve voorstellen die onze economie kunnen versterken, investeringen aanjagen en werkgelegenheid stimuleren. De focus van de voorstellen ligt vooral op de schatkist, en dat terwijl de middellange termijn toch vooral in het teken zal moeten staan van herstel en wederopbouw.
 
Ondernemerschap is een belangrijke sleutel om uit de crisis te kunnen groeien met nieuwe banen en bedrijvigheid. Een aantal voorstellen uit het rapport draagt daar zeker niet aan bij, zoals het voorstel om de bedrijfsopvolging niet meer fiscaal te faciliteren. Dat zal verstrekkende gevolgen hebben. De overdracht of opvolging is de meest kritische fase voor de continuïteit van een bedrijf. Als de overdracht niet goed verloopt, dan gaat dat ten koste van de werkgelegenheid en leidt het tot kapitaalvernietiging. Zonder de faciliteiten is de belastingdruk van de onderneming afhankelijk van het aantal sterfgevallen en dan kan overlijden ook de doodsteek voor de onderneming zijn.
 
Ook het opnieuw ter discussie stellen van fiscale regelingen voor ondernemers, zoals de zelfstandigenaftrek, is onverstandig. Deze zijn meerdere malen geëvalueerd en effectief bevonden. Ze hebben eraan bijgedragen dat Nederland een ondernemende samenleving is geworden de afgelopen twintig jaar. Dat is een grote verdienste en we moeten dat niet afdoen met de boodschap dat regelingen minder effectief zouden zijn en dus kunnen worden opgeruimd. Beter is na te denken over hoe bijvoorbeeld het opschalen van ondernemingen aantrekkelijker wordt.
 
Het zwaarder belasten van vermogen en de voorstellen om vermogen uit de onderneming te halen, zetten naar verwachting eveneens een rem op het toekomstige groeivermogen van Nederland. Ook de voorstellen die de aantrekkelijkheid van Nederland voor ondernemerschap en internationale bedrijvigheid aantasten - zoals het voorstel om belasting te heffing over winsten die er niet zijn - zijn contraproductief voor een beleid gericht op herstel van de werkgelegenheid door groei en investeringen.