Veiligheid Voorop : 10 actiepunten voor veiligheid

14-09-2011

Veiligheid staat voorop in bedrijven die grootschalig met gevaarlijke stoffen werken. VNO-NCW, VHCP, VNCI, VNPI en VOTOB nemen het initiatief om tien acties te gaan uitvoeren om de veiligheid in die bedrijven nog verder te verbeteren.

Bedrijven die grootschalig met gevaarlijke stoffen werken hebben te maken met Europese veiligheidsrichtlijnen die in Nederland zijn vertaald in het Besluit risico's zware ongevallen (BRZO). De BRZO-bedrijven moeten onder andere een veiligheidsbeheerssysteem (VBS) maken.

Veel BRZO-bedrijven vinden dat veilig omgaan met gevaarlijke stoffen voor hen onderdeel van een solide veiligheidscultuur moet zijn. Dit betekent dat de leiding en elke werknemer in het bedrijf in denken en handelen veilig werken voorop plaatst. Met andere woorden, het moet in de hearts and minds van iedereen in het bedrijf aanwezig zijn. Deze bedrijven werken er ook aan om hun veiligheidsprestaties continu te verbeteren. Daardoor wordt de veiligheid op een bedrijf groter. Een veiligheidscultuur laat zich echter niet vangen in gedetailleerde wettelijke voorschriften.

Een goede veiligheidscultuur is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van individuele bedrijven, zodat alleen zij door de overheid kunnen worden aangesproken op naleving van wetten en regels. De brancheorganisaties willen hun leden echter wel behulpzaam zijn bij het verbeteren van de veiligheid en hebben tien acties geformuleerd. Belangrijke elementen daarbij zijn het stimuleren van betrokken leiderschap, een hoogwaardige uitvoering van het veiligheidsbeheerssysteem, het uitwisselen van kennis en ervaring, en kwalitatief goed opgeleide werknemers. Deze acties moeten ertoe leiden dat de veiligheidscultuur in BRZO-bedrijven over de gehele linie verbetert. Dat moet tot minder incidenten leiden. Een solide veiligheidscultuur betekent ook dat BRZO-bedrijven niet alleen zelf continu met veiligheid bezig zijn, maar dit ook eisen van bedrijven waarmee zij in de keten zaken doen zoals toeleveranciers en aannemers.

Met dit initiatief anticipeert het bedrijfsleven ook op mogelijke toekomstige ontwikkelingen. In dat kader wordt gesproken over het opnemen van maatregelen in het veiligheidsbeheerssysteem om de veiligheidscultuur te evalueren en te verbeteren.

De brancheorganisaties willen aan de samenleving laten zien hoe het staat met de ontwikkeling van de veiligheid in BRZO-bedrijven. Daarvoor is het de komende tijd nodig om in samenspraak met deskundigen van bedrijven en betrokken overheden indicatoren en standaarden te ontwikkelen die dat zichtbaar maken.

Naast de bestaande rapportages van de BRZO-inspectiediensten willen de branches met name zichtbaar maken hoe het staat met de kwaliteit van de uitvoering en hoe de veiligheidscultuur bij de Nederlandse BRZO-bedrijven zich ontwikkelt. Het bedrijfsleven gaat er wel vanuit dat er binnen afzienbare tijd een beperkt aantal Regionale uitvoeringsdiensten (RUD's) voor BRZO-bedrijven komt waarmee de dialoog daarover kan worden gevoerd.

De brancheorganisaties willen aansluiten bij de reeds bestaande praktijk van bedrijven die veel aan verbetering van hun veiligheidscultuur doen. Deze bedrijven kunnen als voorbeeld en kennisbron fungeren voor andere bedrijven. Nederland kent reeds in elke regio samenwerkingsverbanden van bedrijven waar praktisch over verbetering van de veiligheid wordt nagedacht en gesproken, de zogenaamde veiligheidsnetwerken.

Een goed voorbeeld is Deltalinqs University in het Rijnmondgebied, waarbij praktisch alle BRZO-bedrijven uit die regio aangesloten zijn. Het bestaan van deze veiligheidsnetwerken en het initiatief van de brancheorganisaties moet er toe leiden dat nog meer bedrijven van elkaar leren en meedoen met dergelijke initiatieven.

Samengevat is 'Veiligheid Voorop' een initiatief dat er toe moet leiden dat een solide veiligheidscultuur de standaard wordt in alle bedrijven.