Woningmarkt

Nederland kent forse uitdagingen als het gaat om woningbouw én het verduurzamen van de sector. De bevolking groeit en het gemiddeld aantal personen per huishouden neemt af. Starters en ouderen hebben nieuwe, specifieke woonwensen. Hierdoor zijn tot 2030 zo’n 1 miljoen extra woningen nodig. Deze nieuwe huizen moeten bovendien met het oog op de klimaatdoelstellingen zoveel mogelijk CO2-neutraal worden gebouwd.

Woningtekort verder opgelopen

Door de crisis, het ingrijpende woningmarktbeleid en bezuinigingen is jarenlang te weinig gebouwd. Het woningtekort is ondertussen opgelopen tot zo’n 200.000 woningen. Het is daarom van groot belang dat er sneller meer huizen worden gebouwd. Diverse groepen hebben nu al weinig te kiezen op de woningmarkt.

 

Middenhuursegment

Het meest nijpende tekort is te vinden in het middenhuursegment in en rondom grote steden. De Samenwerkingstafel Middenhuur, een initiatief van onder meer bouwbonden en lokale overheden, doet aanbevelingen om de doorstroom van sociale huur naar vrije huur of koop te versoepelen, en het middensegment te vergroten. Ook de Bouwagenda en de Aedes Woonagenda 2017-2021 willen met woningcorporaties en andere stakeholders afspraken maken over het aanjagen van de huizenproductie.

 

Verhuurdersheffing

Woningcorporaties spelen van oudsher een belangrijke rol. Om investeringen in huurwoningen en de verduurzaming ervan op peil te houden moeten woningcorporaties voldoende financiële ruimte te hebben. De belastingdruk mag daarom niet verder stijgen en de verhuurdersheffing op sociale huurwoningen moet worden omgezet in een investeringsagenda voor woningcorporaties bestemd voor (nieuw)bouw en verduurzaming.

 

Meer plancapaciteit en regie

Er is geen simpele oplossing voor het versnellen en vergroten van de woningbouwproductie. Er moeten op gemeentelijk niveau nieuwe (bouw)plannen worden gemaakt die goed aansluiten bij de woningvraag in een gemeente. Daarbij is het onvermijdelijk om ook te kijken naar bouwmogelijkheden aan de randen van de stad. Ten slotte vragen thema's als bereikbaarheid en de vermindering van de CO2-uitstoot om een integrale visie en regie vanuit het Rijk.

 

CO2-uitstoot

In het Klimaatakkoord staan ook afspraken over CO2-reductie binnen de gebouwde omgeving. Nederland telt zo'n 8 miljoen gebouwen, waarvan ongeveer 7,6 miljoen woningen. Verduurzaming is daarom een enorme operatie waarbij veel partijen zijn betrokken. In de Bouwagenda wordt bijvoorbeeld gesproken over het CO2-neutraal maken van zo'n 200.000 gebouwen per jaar. Mogelijkheden voor alternatieve duurzame energievoorzieningen zijn energie uit waterstof, warmtenetten met restwarmte afkomstig van de industrie, en het gebruik van hybride of elektrische warmtepompen.

 
Lees meer