Informatie over het Coronavirus voor ondernemers

Vanaf zaterdag 23 januari geldt er een avondklok, voor de tijd tussen 21.00 uur en 04.30 uur. Vanaf 31 maart gaat de avondklok in vanaf 22.00 uur.

Bekijk ook deze infographic.

 

Nederland in lockdown

De impact op het bedrijfsleven is groot. Veel ondernemers zitten met vragen over de precieze uitwerking van maatregelen. Op deze pagina een overzicht met informatie voor ondernemers van de overheid, onze brancheorganisaties, onze kennispartners en onszelf.

 

Voor antwoorden op veelgestelde vragen raadpleeg onze Q&A's:

 

Q&A over de avondklok

 

Q&A over het vaccinatiebeleid

 

Q&A over testbeleid, teststraten voor werkgevers en de Coronamelder

 

Q&A over contactberoepen

 

Q&A over winkels en supermarkten

 

Q&A over horeca, toerisme, cultuur en sport

 

Q&A over thuiswerken

 

Q&A over zakenreizen en werken in het buitenland 

 

Q&A over steunpakketten voor bedrijven

 

Q&A over protocollen van branches

 

Dossier over algemene coronaregels en veiligheid

 

 

Hieronder een overzicht van beschikbare informatie voor ondernemers van de overheid, onze brancheorganisaties en onze kennispartners.

 

Hulp van de overheid voor ondernemers 

De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis.
Het eerste pakket maatregelen liep op 31 mei af. Het pakket 2.0 is geldig van 1 juni tot en met 30 september. Op 28 augustus maakte het kabinet het derde steunpakket bekend. De meeste regelingen gelden tot 1 juni 2021.

 

Snel, eenvoudig en persoonlijk: bereken in 3 stappen hoe jouw bedrijf er (voorlopig) voor staat: de coronacalculator van VNO-NCW en MKB-Nederland.
1. Vul je organisatienaam in en zie welke steunregelingen er voor jouw bedrijf zijn
2. Bekijk en bereken de voor jou relevante steunregelingen
3. Zie welk effect die regelingen hebben op de liquiditeitspositie van je bedrijf.

Alle overheidssteunmaatregelen op een rij:

    • Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) 2.0
      Bedrijven met minimaal 20% omzetverlies kunnen tot maximaal 90% van de loonkosten vergoed krijgen. Aanvragen bij UWV.
      Belangrijkste voorwaarden:
      * Bij ontslag van 20 werknemers of meer moet overeenstemming worden bereikt met vakbonden of OR/pvt, op straffe van een korting van 5% op de NOW-uitkering.
      * Inspanningsverplichting personeel bij/om te scholen
      * geen uitkering van dividend of bonussen, verbod op inkoop eigen aandelen
      * 100% doorbetaling lonen
      * Ook voor werkmaatschappijen met een eigen rechtspersoonlijkheid.
      Let op: uitkeringen van de TOGS/TVL tellen mee bij de bepaling van de hoogte van de omzet!

      Vanaf 1 oktober: de NOW wordt verlengd tot 1 juli 2021. Voor de periode van 1 oktober tot 1 januari blijft de toegangsdrempel staan op minimaal 20 procent omzetverlies, daarna wordt dit verhoogd naar 30 procent. Het percentage loonkosten dat wordt vergoed daalt in stappen naar 60%. De strafkorting op ontslag van meer dan 20 werknemers verdwijnt.

      De NOW 1.0 liep van 1 maart tot en met 31 mei. Aanvragen kon tot 5 juni.
      Werkgevers die de NOW aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen, zodat werknemers zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. Om werkgevers en werknemers daarbij te helpen, trekt het kabinet 50 miljoen euro uit voor het crisisprogramma NL leert door, waar mensen vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kunnen volgen.
      In de NOW 3.0 stopt de overheid 10% van de daling van de tegemoetkoming in de loonkosten in een speciale pot voor scholing en van-werk-naar-werk trajecten voor werknemers.

    • Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) 2.0 
      1. Uitkering op bijstandsniveau voor zelfstandigen en DGA's die aan het urencriterium voldoen. Geen vermogenstoets, inkomsten worden wel verrekend. Anders dan in de Tozo 1.0 geldt er voor Tozo 2.0 een partnertoets.
      2. Een overbruggingskrediet tegen 2% rente met een looptijd van 3 jaar, aflossen op zijn vroegst vanaf januari 2021.
      Aanvragen bij de woongemeente.
      Speciale groepen:
      * Grenswerkers met een bedrijf in Nederland maar woonachtig in een ander EU-land: alleen een bedrijfskrediet (aanvragen bij de gemeente Maastricht)
      * Zelfstandigen met de AOW-gerechtigde leeftijd: alleen een bedrijfskrediet (via hun eigen gemeente)
      * Zelfstandigen woonachtig in Nederland maar met bedrijf in een ander EU-land: alleen een uitkering.
      Doe de check: krijg ik Tozo

      Vanaf 1 oktober wordt er een beperkte vermogenstoets in de vorm van een toets op beschikbare geldmiddelen toegevoegd aan de Tozo; zodanig vormgegeven dat zelfstandigen niet worden gedwongen onderdelen van hun bedrijf of zelfstandig beroep te liquideren. Ondernemers met meer dan 46.520 euro aan direct beschikbare geldmiddelen (zoals contant geld, bank- en spaarsaldo en aandelen, obligaties en opties e.d.) komen niet in aanmerking voor de Tozo 3.0.

    • Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (vanaf 1 juni)
      Vervangt de TOGS. Aanvragen bij RVO vanaf dinsdag 30 juni tot en met 30 oktober.
      Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 50.000 euro voor juni tot en met september 2020.
      Voorwaarden oa: maximaal 250 werknemers, minimaal 30% omzetverlies, opgericht voor 15 maart 2020, privé- en vestigingsadres mogen niet gelijk zijn of eigen opgang (behoudens uitzonderingen bepaalde sectoren). Aanvragen kan ook voor een nevenactiviteit.
      De lijst vastgestelde SBI-codes bepaalt of sector onder de regeling valt.

      Vanaf 1 oktober: de TVLmkb wordt met negen maanden verlengd en verhoogd tot 1 juli en gaat per 1 oktober omhoog van maximaal 50.000 euro per drie maanden naar maximaal 90.000 euro per drie maanden. De omzetdervingsgrens stijgt in 2 stappen: vanaf 1 januari naar 40 procent, vanaf 1 april 45 procent. 

    • Uitstel betalen belasting en wijzigen voorlopige aanslag
      Ondernemers kunnen tot 1 oktober tot 3 maanden bijzonder uitstel aanvragen voor betaling van inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting, omzetbelasting/btw, kansspelbelasting, accijns, de verbruiksbelasting alcoholvrije dranken, assurantiebelasting, verhuurderheffing, energiebelasting en andere milieubelastingen. Ook is het mogelijk de g-rekening te deblokkeren. Aanvragen bij de Belastingdienst met een online formulier.
      De invorderingsrente is vanaf 23 maart verlaagd naar 0,01%, de belastingrente is vanaf 1 juni 0,01%.
      Langer dan 3 maanden uitstel? Dan verbod op bonussen/uitkering van dividend en inkoop eigen aandelen.
      Andere belastingmaatregelen o.a.:
      * Aanpassen voorlopige aanslag inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting mogelijk
      * Toerismebelasting: veel gemeenten schelden deze kwijt
      * Aanmerkelijk belanghouder mag gebruikelijk loon verlagen
      * Recht op ondernemersfaciliteiten blijft behouden ook als het urencriterium niet wordt gehaald
      * Vrije ruimte van de werkkostenregeling wordt verhoogd naar 3% tot een fiscale loonsom van 400.000 euro
      * Verwachte verliezen 2020 mogen worden verrekend met 2019
      * Uitstel wetsvoorstel Excessief lenen tot 1 januari 2023
      * Geen btw op uitlenen zorgpersoneel
      * Vrijstelling van btw bij schenking medische hulpgoederen en apparatuur

      Vanaf 1 oktober: De meeste belastingmaatregelen gelden tot 1 oktober 2020. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om belastinguitstel aan te vragen. Het belastinguitstel zelf loopt uiterlijk 31 december 2021 af. Voor het terugbetalen van de belastingschuld geldt vanaf 1 januari 2021 een betalingsregeling van 24 maanden. Andere belastingmaatregelen lopen door tot eind 2020. Bijvoorbeeld omdat mensen nog steeds zoveel mogelijk thuis werken. Meer informatie op de website van Rijksoverheid.

    • Energiebelasting
      Uitstel van heffing van Energiebelasting (EB) en Opslag Duurzame Energie (ODE), afhankelijk van energieleverancier. Kijk op de website van Rijksoverheid voor meer informatie.
    • Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO-C)
      Overheidsgarantie van maximaal 80% (grootbedrijf) of 90% (mkb) op leningen van 1,5 tot 150 miljoen euro per onderneming met een looptijd van 6 jaar. Aanvragen bij geaccrediteerde financiers.

      Vanaf 1 oktober: de coronamodule in deze regeling loopt per 31 december af. De regeling zelf blijft bestaan.

    • Verruiming Borgstelling MKB-kredieten (BMKB-C)
      Overheidsgarantie van 90% (mkb) of 80% (grootbedrijf) tot 75% van leningen aan ondernemers of voor verhoging rekening-courantkrediet. De premie bedraagt 2% voor kredieten met een looptijd tot 8 kwartalen en 3% voor leningen met een looptijd van 9 tot 16 kwartalen. Aanvragen bij geaccrediteerde banken en andere non bancaire kredietverstrekkers. 

      Vanaf 1 oktober: deze regeling blijft ongewijzigd.

    • Corona overbruggingsregeling (COL)
      Overbruggingslening van 50.000 euro tot 2 miljoen voor startups, scale-ups, innovatieve mkb-bedrijven en bedrijven die overwegend met eigen extern vermogen zijn gefinancierd. En voor mkb-bedrijven met eigen intern vermogen gefinancierd zonder bankrelatie (anders dan rekeningc-courant). Aanvragen via de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s). 
      Ook van belang voor startups en scaleups: verhoging budget SEED capitalregeling voor kapitaal aan investeringsfondsen van 22 miljoen naar 32 miljoen euro.

      Vanaf 1 oktober: deze regeling blijft ongewijzigd.

    • Klein Krediet Corona garantieregeling
      Overheidsgarantie van 95% garant voor 750 overbruggingskredieten voor micro- en mkb-ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte, van 10.000 tot 50.000 euro met een looptijd van maximaal 5 jaar, maximaal 4% rente en een eenmalige premie van 2%. Aanvragen sinds 29 mei bij geaccrediteerde financiers. 

      Vanaf 1 oktober: de coronamodule in deze regeling loopt per 31 december af

    • Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits
      Financiële steun van de overheid aan Qredits. 6.000 ondernemers met een micro of mkb-krediet kunnen 6 maanden rentekorting en uitstel tot aflossing krijgen. Ook biedt Qredits tot 2.000 nieuwe overbruggingskredieten.

      Vanaf 1 oktober: Het budget dat nog niet is gebruikt zal worden ingezet voor aanvullend uitstel tot aflossing.

    • Aanvullende regelingen voor de land-, tuinbouw- en visserijsector
      * Aanvullende tegemoetkoming sierteelt en onderdelen voedingstuinbouw
      * Aanvullende tegemoetkoming fritesaardappeltelers
      * Voorschot inkomenssteun Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (vanaf 1 juli)
      * Borgstelling MKB-Landbouwkredieten voor overbruggingsfinanciering (BL-C)
      * Subsidie tijdelijk stopzetten visserijactiviteiten
    • Aanvullende regelingen culturele en creatieve sector
      * Aanvullende subsidie voor meerjarig gesubsidieerde, producerende instellingen
      * Opengestelde Monumenten-Lening
      * Medefinancieren van de vitale regionale infrastructuur (musea, (pop-)podia, filmtheaters)
      * De Cultuur Opstart Lening
      * Inzet voor makers

      Vanaf 1 januari 2021 komt er extra geld beschikbaar: 264 miljoen euro voor de culturele sector en 150 miljoen voor de lokale culturele infrastructuur.

    • Aanvullende regelingen mediasector
      Bedrijven, zzp‘ers en freelancers in de mediasector kunnen gebruik maken van het kabinetsbrede pakket voor bedrijven en ondernemers. Ook zijn er specifieke maatregelen voor de media, waaronder het Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening.
    • Branches in nood
      Voor een aantal branches in nood is vanaf 1 januari 2021 extra geld beschikbaar: 264 miljoen voor de culturele sector, 150 miljoen voor de lokale culturele infrastructuur en nog eens 68 miljoen euro voor de schade van gemeenten en provincies. Voor dierentuinen die faillissement moeten aanvragen is in totaal maximaal 39 miljoen euro beschikbaar. Met de evenementenbranche en de reisbranche wordt nog gesproken. 
    • Herverzekeren krediet leveranciers
      De overheid gaat de overeenkomsten van de leveranties herverzekeren, tot een bedrag van in totaal 12 miljard euro. 
    • Geen herziening WW-premie voor overwerk in 2020
      Gaat in werking op 1 januari 2021.
    • Tijdelijke Overbrugging Flexibele Arbeidskrachten TOFA
      Eenmalige bruto tegemoetkoming van 550 euro per maand voor maart, april en mei voor flexwerkers. Aanvragen vanaf eind juni bij UWV.
    • Gratis professionele coaching
      Het ministerie van EZK verhoogt de subsidie aan de Stichting Ondernemersklankbord dat ondernemers in zwaar weer professionele coaching aanbiedt van oud-ondernemers. Hierdoor vervalt de eigen bijdrage.
       
    • Extra subsidie voor leerwerkbanen
      Bedrijven die leerwerkbanen aanbieden kunnen een voorschot krijgen op de subsidie praktijkleren.
      Hoger voorschot voor leerwerkbedrijven in conjunctuur- en contactgevoelige sectoren voor de studiejaren 2020-2021 en 2021-2022. 
    • Kickstartvoucher

      Mkb-bedrijven van wie deinternationale activiteiten zijn geraakt door de coronacrisis kunnen een Kickstartvoucher aanvragen om een externe adviseur in te huren (eigen keus) en met deze adviseur op zoek te gaan naar oplossingen. De voucher is goed voor 80 procent van de kosten en bedraagt maximaal € 2.500 exclusief btw. Aanvragen vanaf 26 juni bij RVO.

       

    • Algemene vragen over financiële regelingen
      Een handig overzicht van alle regelingen en de meest gestelde algemene vragen over financiële regelingen.

      Aanvullende steun vanaf 1 oktober 2020:

    • Investeringsmaatregelen:
      * investeringen in oa infrastructuur naar voren halen
      * investeren in een nationale scale-up faciliteit
      * reserveringen voor participatie in privaat fonds voor herkapitalisatie
      * versterken vermogen regionale ontwikkelingsmaatschappijen
      * meer co-financiering van EU-programma's.
    • Aanvullend sociaal pakket:
      * begeleiding van werk(loosheid) naar werk
      * mogelijkheden tot om- en bijscholing
      * tegengaan van armoede en problematische schulden
      * aanpakken van jeugdwerkloosheid.


      Bekijk hier een infographic

Lees meer over het standpunt van VNO-NCW en MKB-Nederland over:

 

Corona: Werk en Inkomen

Hoe zorgen we ervoor dat werkgevers die met een grote terugval in omzet worden geconfronteerd door de coronacrisis nog in staat zijn om de lonen van hun werknemers door te betalen en op die manier de werkgelegenheid en het inkomen van mensen in stand houden?

 

Corona: Financiering (TOGS, BMKB)

De coronacrisis leidt voor veel bedrijven tot liquiditeitsproblemen. Nieuwe maatregelen om de toegang van ondernemingen tot (nood)kredieten te verruimen zijn daarom onderdeel van het noodpakket van de overheid.

 

Corona: Regels en Veiligheid

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn continu met de overheid in gesprek om ondernemers te helpen om de coronacrisis goed door te komen ook als het gaat om de consequenties van overheidsmaatregelen voor bedrijven en sectoren.

 

Corona: (uitstel) Belastingen

Iedere ondernemer die door de coronacrisis in financiële problemen is gekomen, komt in aanmerking voor uitstel van betaling van zijn belastingschuld.

 

Corona: Handel en Economie

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn in overleg met de overheid om te zorgen dat internationaal opererende bedrijven en branches zo goed mogelijk door de coronacrisis komen.

 

Corona: Bedrijven voor Bedrijven

Ondanks dat veel ondernemers het moeilijk hebben, ontstaan er toch veel mooie initiatieven. Waarbij bedrijven niet alleen de zorg steunen, maar ook elkaar.

 

 

Algemene informatie voor ondernemers en advies voor werkgevers

 

Handreiking om de verspreiding van het coronavirus op het werk tegen te gaan

Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben samen een handreiking geschreven met informatie en advies welke beschermende maatregelen genomen kunnen worden om het risico op besmetting met het coronavirus zo laag mogelijk te houden. Met als doel dat werknemers zo veilig mogelijk kunnen werken. Deze zijn gebaseerd op de overheidsmaatregelen op basis van de adviezen van het RIVM.

Download de Algemene Handreiking Covid-19 van de website van de Sociaal-Economische Raad.

 

Na vakantie in quarantaine: loondoorbetaling of niet?

De vakantieperiode staat weer voor de deur. Wat als een werknemer op vakantie gaat naar een gebied met een geel, oranje of rood reisadvies? Wat als de werknemer tijdens of na z’n vakantie in quarantaine moet: loondoorbetaling of niet? Sinds 1 januari 2020 geldt in de wet de hoofdregel: geen arbeid, wel loon, tenzij de oorzaak ligt in de risicosfeer van de werknemer. Lees meer op de website van AWVN.

 

Coronacalculator

De coronacalculator van VNO-NCW en MKB-Nederland zet alle steunmaatregelen eenvoudig op een rij. Ondernemers krijgen snel inzicht in welke regelingen op hen van toepassing zijn, en een indicatie van tegemoetkomingen, kredietmogelijkheden en belastinguitstel. Ook wordt er een indicatie gegeven van de persoonlijke liquiditeitspositie de komende periode, gebaseerd op de eigen bedrijfsgegevens. Alles staat bovendien overzichtelijk in één persoonlijk dashboard. Er is een directe link naar relevante aanvraagformulieren en er wordt antwoord gegeven op veel gestelde vragen. Ga direct naar de calculator.

 

 

Voorbeeldbrief aan medewerkers

Voor werkgevers die hun medewerkers willen informeren over het coronavirus is dit een voorbeeldbrief (download, word-bestand). 

 

Wat is een protocol?

Protocollen geven richting aan het veilig werken in bedrijven tijdens deze coronatijd. In dit infoblad geven VNO-NCW en MKB-Nederland informatie over de protocollen die branches/sectoren kunnen of moeten opstellen. Lees meer over protocollen in ons Standpunt Corona & regels en veiligheid

Weten aan welk protocol een bedrijf zich moet houden, als er versoepelende maatregelen zijn? Bekijk het overzicht van alle branches op www.mijncoronaprotocol.nl.

 

Verantwoord winkelen

Met een nieuw protocol voor winkeliers en hun klanten willen ondernemingsorganisaties en het ministerie van Economische Zaken ervoor zorgen dat mensen zo verantwoord mogelijk hun aankopen kunnen doen en winkelmedewerkers op een veilige manier kunnen werken.

 

Rijksoverheid over corona

Op deze pagina biedt de Rijksoverheid informatie voor ondernemers rondom het coronavirus, en op deze pagina informatie voor werkgevers en werknemers.

 

Waar moet je als ondernemer rekening mee houden?

De Kamer van Koophandel heeft een algemeen overzicht van wat je als ondernemer moet weten over het coronavirus.

 

MKB Servicedesk, advieslijn

Gratis advieslijn voor ondernemers met vragen over corona van MKB Servicedesk: bel 088-3523109. Lees ook het coronadossier.

 

Gemeenten en het coronavirus, veelgestelde vragen

De Vereniging Nederlandse Gemeenten VNG heeft een pagina ingericht met veelgestelde vragen en antwoorden oa over Belastingen voor inwoners en ondernemers en Ondersteuning ondernemers.

 

Toolbox Corona en Banenafspraak

Om werkgevers van medewerkers uit de Banenafspraak te ondersteunen met informatie over relevante wet- en regelgeving en over manieren van omgang en begeleiding, op de werkvloer en daarbuiten, heeft 'Op naar de 100.000 banen' een toolbox 'Corona en Banenafspraak' opgezet.

 

AWVN over het coronavirus en werk

AWVN informeert op deze pagina over de consequenties van het coronavirus voor ondernemingen in hun rol als werkgever.

En op deze pagina vragen en antwoorden over het coronavirus en inclusief werkgeven.

  

Informatie van ArboNed: Coronavirus en werk: alles wat u moet weten

Actuele informatie met betrekking tot het coronavirus van ArboNed en op welke manier uw organisatie hiermee kan omgaan. Aanvullend daarop biedt het het werkgeversadvies (pdf) hulp gericht op de werksituatie.

 

Werkgeversadvies HumanCapitalCare

HumanCapitalCare heeft een werkgeversadvies en overzicht van veelgestelde vragen opgesteld over het coronavirus (zowel in het Nederlands als in het Engels). Een compilatie van dit advies is ook opgenomen in de Handreiking van VNO-NCW en MKB-Nederland over omgaan met het coronavirus op de werkvloer.

 

Tips over thuiswerken en privacy van de Autoriteit Persoonsgegevens

Hoe werk je veilig thuis tijdens de coronacrisis? De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geeft 4 tips om op een veilige manier gewoon aan het werk te blijven.

 

Contractuele verplichtingen die niet kunnen worden nagekomen 

Onder omstandigheden kunnen bedrijven als gevolg van de effecten van het coronavirus niet aan de verplichtingen voldoen die ze hebben afgesproken in commerciële contacten (bijvoorbeeld door stilgelegde productie in China). Afhankelijk van wat daarover in overeenkomsten is afgesproken, kunnen bedrijven mogelijk een beroep doen op overmacht ofwel 'force majeure'.

 

Laaggeletterde werknemers

De huidige maatregelen om verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, zorgen ervoor dat we veel meer gebruik maken van digitale middelen dan voorheen. Voor mensen met lage taal- en digitale vaardigheden is dat best lastig. Deze website geeft duidelijke en eenvoudige uitleg (zowel in tekst als gesproken) over het corona-virus en de maatregelen.

 

Voorkomen van besmet raken / anderen besmetten

Informatie en tips van de Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten wat je kunt doen om een besmetting te voorkomen en ervoor te zorgen dat je anderen niet besmet.

 

Branchespecifieke hulp, informatie en meldpunten

 

Voor leveranciers en producenten in (bedrijfs)kleding, tapijt en (interieur)textiel:  dossier Coronavirus van Modint

 

Voor technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel: coronadossier van Techniek Nederland

 

Voor zorgaanbieders: financiële steun van zorgverzekeraars 

 

Voor schoenmakers: informatiepagina coronavirus met veelgestelde vragen van de NSV

 

Voor verzekerings- en financiële adviseursinformatiepagina coronavirus met veelgestelde vragen van Adfiz

 

Voor schoonheidsspecialisten: veel gestelde vragen en antwoorden door ANBOS 

 

Voor handel en logistiek: de coronacheck van evofenedex

 

Voor de technologische industrie: het FME Meld & informatiepunt coronavirus

 

Voor watersport en vrije tijd: de HiswaRecron helpdesk

 

Voor retailers (non-food): de InRetail corona special

 

Voor ondernemers in de metaal: informatiepagina coronavirus door de Koninklijke Metaalunie

 

Voor schilders en onderhoudspecialisten: het OnderhoudNL Meld & informatiepunt coronavirus

 

Voor de pedicure: informatie voor pedicures over het coronavirus door Provoet

 

Voor ZZP'ers: informatie voor zelfstandigen door PZO-ZZP

 

Voor transport en logistiek: de TLN Liveblog Coronavirus

 

Voor slagers: informatiepagina coronavirus door de Koninklijke Nederlandse Slagers

 

Voor autobedrijven en garages: informatiepagina coronavirus door BOVAG

 

Voor horecaondernemers: informatiepagina coronavirus door Koninklijke Horeca Nederland

 

Voor bakkers: de NBOV informatiepagina en overzicht met veelgestelde vragen

 

Voor supermarkten, foodspeciaalzaken en non-food speciaalzaken: www.vakcentrum.nl/corona

 

Internationaal zakendoen en reisadviezen

 

Reisadvies per land

Reisadvies per land door het ministerie van Buitenlandse Zaken

Voorkom vervelende verrassingen op reis. Check voor vertrek alle risico’s en andere belangrijke informatie in het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

 

Heeft u hulp of informatie nodig?

Neem dan contact op met uw reisverzekeraar of met het ministerie van Buitenlandse Zaken:

  • Telefonisch via +31 247 247 247 (Let op: het is erg druk aan de telefoon. De wachttijd kan flink oplopen)
  • Via Twitter op @24/7BZ

Gratis call met een NL Business Hub

De 16 buitenlandse NL Business Hubs van NLinBusiness staan klaar om ondernemers te helpen bij hun uitdagingen en vragen omtrent internationaal zakendoen in een tijd van onzekerheid. Vanuit de NL Business Hubs is er ook de optie tot een gratis call.

 

Internationaal zakendoen

Wat zijn de gevolgen van het coronavirus bij internationaal zakendoen? RVO.nl heeft een overzicht. Bekijk de meest gestelde vragen per land of de status van inkomende of uitgaande handelsmissies.

 

Nieuws over coronavirus en de internationale agrosector

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit publiceert dagelijks een update van internationale berichten van de landbouwattachés.

 

Reisrestricties per land van IATA

Handige informatie voor reizigers: alle reisrestricties per land van de International Air Transport Association.

 

Vragen over de wereldhandel van de WHO

De WHO, de Wereldhandelsorganisatie, heeft een pagina ingericht met informatie over COVID-19 en internationale handel (in het Engels). Deze is bedoeld voor overheden, ondernemers, media en publiek.

 

Exportsectorinformatie

Informatie over de impact van het coronavirus op de exportsector en de economische maatregelen die door het kabinet zijn getroffen op de speciale coronapagina van Atradius.

 

Haven van Rotterdam

Alle relevante informatie omtrent COVID-19 van het Havenbedrijf Rotterdam. Daarnaast kunnen ondernemers via deze pagina de nieuwsbrief inzien die wekelijke updates over het coronavirus geeft (in NL en ENG).

 

ILO, International Labour Organisation

De ILO heeft een overzicht gepubliceerd (in het Engels) van de economische gevolgen van het coronavirus op getroffen sectoren en de steunmaatregelen van nationale overheden, werkgevers en werknemers.

 

Algemene informatie over het coronavirus

 

De verspreiding van het coronavirus - realtime data

Klik hier voor meer informatie over de verspreiding via RIVM

 

Vertaling van de RIVM-richtlijnen voor anderstaligen

Het bedrijf Ludejo stelt kosteloos vertalingen van de RIVM-richtlijnen beschikbaar in het Arabisch, Frans, Spaans, Turks en Pools. Zowel te downloaden als pdf als via video's met tekst in beeld. 

 

De situatie in Nederland

Deze maatregelen gelden in Nederland tegen verspreiding van het coronavirus via RIVM.
Op deze pagina van het RIVM staat bovendien het antwoord op veelgestelde vragen over gezondheid, het voorkomen van besmetting, de aanpak in Nederland, het virus en quarantaine.

 

Actuele informatie van de Rijksoverheid

Een totaaloverzicht van het dossier Coronavirus Covid-19.

 

Vraag & aanbod extra zorgpersoneel bij elkaar gebracht

Op www.extrahandenvoordezorg.nl kunnen gepensioneerde of andere professionals die niet meer in de zorg werken zich aanmelden als ze tijdelijk terug zouden willen keren. Ook zorg- en welzijnsorganisaties die door de coronacrisis staan te springen om extra medewerkers kunnen hier terecht.

 

Aan welke regels moeten we ons houden?

 

Op 13 oktober zijn nieuwe, aangescherpte regels bekend gemaakt, met ingang van 14 oktober 22.00 uur. 

Van 4 november tot en met 18 november gelden daarbovenop TIJDELIJK nog extra maatregelen. Zo wordt de groepsgrootte thuis en buiten verkleind, moeten voorzieningen als musea, theaters en pretparken dicht en mogen sportscholen geen groepslessen meer geven. Bekijk hier een visuele weergave van de regels.

 

Bekijk ook ons eigen uitgebreide overzicht met vragen en antwoorden

Bekijk de oproep van Ingrid Thijssen en Jacco Vonhof: ‘Laat medewerkers zoveel mogelijk thuiswerken’ Alleen samen voorkomen we een totale lockdown.

 

 

Voor nu geldt:

 

Mondkapjes:

  • Het nu nog 'dringende advies' om in publieke binnenruimtes een (niet medisch) mondmasker te dragen wordt omgezet in een wettelijke verplichting.

Groepen:

  • thuis maximaal 3 personen per dag (boven de 12) - TIJDELIJK 2
  • binnenruimtes - waar mensen zitten - een maximum aantal personen van 30 - TIJDELIJK 2
  • binnen (niet in de thuissituatie) en buiten bestaat een groep uit maximaal 4 personen van verschillende huishoudens. - TIJDELIJK 2
  • een huishouden heeft geen maximaal aantal personen
  • TIJDELIJK: uitvaarten max. 30 personen en bruiloften max. 20

Het dagelijks leven:

  • werk thuis, tenzij het echt niet anders kan
  • draag vanaf 13 jaar een mondkapje in de publieke binnenruimtes en in het OV
  • in het voorgetzet onderwijs (VO), MBO en hoger onderwijs (HO) draagt iedereen een mondkapje buiten de les

Horeca en detailhandel:

  • alle eet- en drinkgelegenheden sluiten de deuren. Afhalen blijft wel mogelijk
  • locaties met een gecombineerde functie sluiten het deel met horecafunctie
  • winkels in de detailhandel sluiten uiterlijk om 20:00 uur. Koopavonden worden afgeschaft
  • warenmarkten blijven open
  • levensmiddelenwinkels mogen wel later openblijven. In de detailhandel worden afspraken gemaakt over strikte naleving van de protocollen. Als het te druk wordt, of de basisregels worden niet nageleefd kan (een deel van) een locatie gesloten worden. De handhaving wordt aangescherpt.
  • Uitgezonderd zijn: hotels voor hotelgasten (wel een alcoholverbod vanaf 20.00 uur), uitvaartcentra, luchthavens voorbij de security check

Alcohol:

  • tussen 20:00 uur – 07:00 uur wordt er geen alcohol meer verkocht, bezorgd of geserveerd (hotels). 
  • het is niet toegestaan om tussen 20:00 uur en 07:00 uur alcohol op zak te hebben of te nuttigen in de openbare ruimte

Evenementen zijn verboden

 

Op 'doorstroomlocaties' (pretparken, monumenten, bibliotheken, musea, enz.) geldt:

  • TIJDELIJK: Alle publiek toegankelijke locaties zijn gesloten. Zoals musea, theaters, sexclubs, casino's, bioscopen, pretparken, dierenparken, zwembaden en bibliotheken.

Sporten is alleen nog beperkt mogelijk:

  • alleen op 1,5 meter afstand en alleen individueel, of in teamverband met niet meer dan 2 personen
  • wedstrijden zijn niet toegestaan
  • uitgezonderd zijn:topsporters met status in aangewezen locaties, voetballers (inclusief overig personeel in “bubbel”) van de Eredivisie en Eerste divisie, kinderen tot 18 jaar (sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club toegestaan)
  • sportkantines, douches en kleedkamers zijn gesloten
  • groepslessen zijn verboden
  • geen publiek

Reizen:

Afstand houden, geef ruimte aan elkaar
Blijf alert en waakzaam. Wie klachten heeft, blijft thuis en laat zich testen
Bij het openen van bedrijven gelden nog steeds de RIVM-richtlijnen. Ondernemers en bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor het toepassen hiervan binnen hun bedrijf en bij de uitoefening van de werkzaamheden. Het dringende advies voor gebruik van niet-medische mondkapjes in binnenruimtes wordt zo snel als juridisch mogelijk omgezet in een verplichting. Ook moet de 1,5 meter richtlijn toegepast worden én werken contactberoepen op basis van afspraken en een 'check vooraf' om in te schatten of het bezoek een risico vormt voor de gezondheid van de medewerkers en andere klanten. Ondernemers en bedrijven kunnen terecht op www.mijncoronaprotocol.nl of bij de eigen branchevereniging voor meer informatie over de richtlijnen die gelden (protocollen). 

Lees hier meer informatie over algemene maatregelen op het werk tegen uitbreiding van het coronavirus op de website van de Rijksoverheid
Lees ook onze pagina met veelgestelde vragen en antwoorden over het nieuwe testbeleid en teststraten.
Bekijk de factsheet van VWS over de XL teststraten, L-teststraten en sneltesten

Bekijk de nieuwe routekaart

 

 

 

Hygiënemaatregelen en medische informatie

 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) adviseert de volgende maatregelen:

  • Geen handen schudden
  • Was je handen regelmatig met water en zeep
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes.
  • Met klachten laat u testen

Vanaf 1 juni kan iedereen met klachten die passen bij het coronavirus zich bij de GGD melden voor een coronatest.
Zoals: verkoudheidsklachten, neusverkouden, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging, of plotseling verlies van reuk of smaak.
U hoeft niet eerst naar een (huis)arts voor een doorverwijzing. Maak meteen een afspraak via 0800-1202. Het telefoonnummer is 7 dagen per week, van 08.00 uur tot 20.00 uur bereikbaar. Zorg dat u uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand heeft als u belt.
Kijk op de website van Rijksoverheid voor meer informatie over wanneer wel en niet laten testen.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over corona

 

Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC)

Het ECDC geeft een dagelijkse update over de stand van zaken in de Europese lidstaten en het Verenigd Koninkrijk.

 

Misverstanden

Op de website van het RIVM staat het antwoord op veelgestelde vragen. 

 

WHO: feit en fictie over het coronavirus

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde Naties heeft een pagina opgericht om broodjeaapverhalen over het coronavirus te ontkrachten (in het Engels).

  

 

 

Antwoord op ondernemersvragen over het coronavirus
Het KvK Coronaloket is telefonisch te bereiken via tel. 0800 - 21 17 (op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur).
Op de website: kvk.nl/coronaloket vindt u het antwoord op veelgestelde vragen.

Antwoord op alle overige vragen over het coronavirus
Het landelijk publieksinformatienummer van de overheid is te bereiken via tel. 0800 - 13 51 (dagelijks bereikbaar tussen 08.00 en 20.00 uur).
Vanuit het buitenland kan gebeld worden met tel. 0031 - 20 205 1351

Is your business affected by the coronavirus?
Government measures to help businesses. If you have questions call the KVK Advice Team: +31 (0) 800 - 21 17 (workdays from 8:30 a.m. until 17:00 p.m.)  Or check the FAQ page

For all other questions about the coronavirus

Please contact: 0800 - 1351 (daily from 8:00 a.m. until 20:00 p.m.) Or check the RIVM website. 

Vanaf 1 juni kan iedereen met klachten die passen bij het coronavirus zich bij de GGD melden voor een coronatest. 
Zoals: verkoudheidsklachten, neusverkouden, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging, of plotseling verlies van reuk of smaak. 
U hoeft niet eerst naar een (huis)arts voor een doorverwijzing. Maak meteen een afspraak via 0800-1202. Het telefoonnummer is 7 dagen per week, van 08.00 uur tot 20.00 uur bereikbaar. Zorg dat u uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand heeft als u belt.