Klimaatakkoord

Het kabinet-Rutte III vaart een ambitieuze koers als het gaat om klimaatbeleid. In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt om de nationale doelstelling van 49 procent CO2-reductie in 2030 te bereiken. De coalitiepartijen hebben dit verder uitgewerkt in een eigen klimaatplan. Deze plannen moeten grondig getoetst worden op de uitwerking in de praktijk. Het bedrijfsleven deelt immers de ambitie van het kabinet, maar we moeten ervoor waken dat het speelveld in de sectoren waarmee Nederland op de internationale markten zijn geld verdient, verstoord raakt. En voorkomen moet worden dat de optelsom van extra lasten voor het mkb te groot wordt.

Zorgen over effect op industrie

Het kabinet wil overgaan tot een CO2-heffing over vermijdbare uitstoot. Daarbij is essentieel dat toch niet onbedoeld onvermijdbare uitstoot van bedrijven wordt belast. Heffen over onvermijdbare uitstoot is een enorm risico voor de miljarden aan benodigde investeringen en de banen in de regio’s. Er moet tijd zijn om technologie van de laboratoriumfase naar de praktijk te brengen. Infrastructuur moet op tijd zijn aangelegd. Subsidies om onrendabele investeringen mogelijk te maken moeten goed toegankelijk zijn. Onduidelijk is hoe wordt voorkomen dat de heffing onvermijdelijke uitstoot belast wanneer deze zaken niet goed zijn geregeld. Deze onduidelijkheid moet snel worden weggenomen voor tal van sectoren; van afvalverwerking tot de productie van voedingsmiddelen. Een goede praktijktoets bij de internationale investeerders is verder cruciaal. De onzekerheid maakt dat de industrie nu al terughoudend wordt met nieuwe duurzame investeringen. Daarmee is niemand gediend, als we juist willen uitgroeien tot een groene koploper.

 

Veilingopbrengsten inzetten

Het zou goed zijn als de alsmaar oplopende ETS-veilingopbrengsten, die tot 2030 met vele miljarden toenemen, volledig worden ingezet om de energietransitie te faciliteren voor burgers en bedrijven. Het kabinet maakt daar nu gelukkig voor het eerst een begin mee, maar er is geen enkele reden voor terughoudendheid, ook niet om hiermee de concurrentiepositie van bedrijven te beschermen. De overheid verkoopt straks immers uitstootrechten aan buitenlandse bedrijven met nog vermijdbare uitstoot. Dit plaatst de Nederlandse koplopers in een ongunstige positie.

 

Anders betalen voor mobiliteit

Goed nieuws is dat in de plannen voor de mobiliteit nu eindelijk de stap wordt gemaakt naar het slimmere en efficiëntere ‘anders betalen’. Wel valt het jojo-beleid rond elektrisch rijden te betreuren, wat gevolgen kan hebben voor de import van deze auto’s.

 

Gebouwde omgeving

In de gebouwde omgeving en in de elektriciteitssector lijken de grootste zorgen te zijn weggenomen door het kabinet. Toch zijn allerlei details nog onduidelijk. Zo is de vraag of de burgers en mkb-ondernemers wel echt worden ontzorgd en of ze ook daadwerkelijk gaan verduurzamen met behulp van het nieuwe Warmtefonds. Daarnaast kunnen ontwikkelingen in de industrie, het bredere mkb en de landbouw ook effect hebben op de binnenlandse sectoren als de gebouwde omgeving en de mobiliteit.

 
Lees meer
Boekje
Ondernemen voor brede welvaart
23-03-2021
Ondernemersagenda voor herstel en groei
Om onze Agenda 2030 te kunnen realiseren, moeten we de realiteit van vandaag onder ogen zien: ondernemers moeten door de grootste crisis na de Tweede Wereldoorlog zien te komen en daarvan herstellen. Wat daarvoor nodig is, komt aan de orde in onze nieuwe Ondernemersagenda voor herstel en groei.