Natuurbeleid

Mede op basis van Europese regelgeving heeft Nederland regels opgesteld ter bescherming van flora en fauna. Natuur draagt bij aan een aantrekkelijk woon- en werkklimaat. Aan de andere kant moet er ook voldoende ruimte zijn voor economie. Beide belangen moeten worden gewogen om tot oplossingen te komen.

Uitwerking beheerplannen Natura 2000

Ook als het gaat om Natura 2000, het Europese netwerk van natuurgebieden, moet een goede balans worden gezocht tussen natuurbeleid en ruimte voor economische ontwikkeling. Bij de uitwerking van de beheerplannen voor Natura 2000 bleek echter dat bij veel gebieden de stikstofdepositie voor problemen zorgde.

 

Balans tussen natuurbeleid en economie

De Programmatische Aanpak Stikstof 2015-2021 (PAS) was ontwikkeld om goede kansen te bieden voor natuur én economie. De Raad van State oordeelde echter onlangs dat het Programma Aanpak Stikstof niet langer mag worden gebruikt als basis voor toestemming voor activiteiten die stikstof uitstoten. Honderden vergunningen halen waarschijnlijk de eindstreep niet. Duizenden activiteiten zijn uitgevoerd op basis van vrijstelling, maar moeten nu alsnog een langdurig vergunningentraject in. Hetzelfde geldt voor activiteiten die zó weinig stikstof veroorzaken dat ze tot dusver gewoon legaal waren. Het gaat om bedrijfsactiviteiten, maar ook om dijkverzwaringen, windmolenparken, wegen en woonwijken.

 

Veel vragen bij bedrijfsleven

Het bedrijfsleven zit nu wel met veel vragen, die snel moeten worden opgelost. Zo zijn er geluiden, dat gemeenten en provincies geen aanvragen meer behandelen, omdat ze niet weten hoe ze de vergunning zouden kunnen verlenen. Minister Schouten van Landbouw heeft in een Kamerdebat enkele oplossingen genoemd, waaronder individuele passende beoordeling, interne en externe saldering (tegenover verlening van een nieuwe vergunning staat intrekken van een bestaande vergunning), en de zogenaamde ADC-aanpak. Die houdt in dat als er geen alternatieven (A) zijn een project om Dwingende (D) redenen van groot openbaar belang toch door mag gaan. Maar dan moeten er wel maatregelen zijn om de uitstoot van stikstof te compenseren (C).

 

Stikstofprobleem aanpakken

Het kabinet moet bedrijven en overheden snel handvatten geven om te voorkomen dat allerlei initiatieven stilvallen. Dat geldt zeker voor duurzame initiatieven als de bouw van windmolens en wat er verder nog uit het Klimaatakkoord volgt. Verder moeten snel stappen worden gezet om het stikstofprobleem aan te pakken. Stappen die de stikstofuitstoot werkelijk omlaag brengen en de natuur verbeteren. Want natuur is belangrijk, maar economische ontwikkeling ook. Zodat de grote transities waarvoor we staan ook kunnen worden betaald. Voor meer informatie lees onze FAQ over de gevolgen van het besluit over de PAS.

 
Lees meer
Meer informatie
Boekje
Ondernemen voor brede welvaart
23-03-2021
Ondernemersagenda voor herstel en groei
Om onze Agenda 2030 te kunnen realiseren, moeten we de realiteit van vandaag onder ogen zien: ondernemers moeten door de grootste crisis na de Tweede Wereldoorlog zien te komen en daarvan herstellen. Wat daarvoor nodig is, komt aan de orde in onze nieuwe Ondernemersagenda voor herstel en groei.