Blik op Europa

24-05-2024

Voor u ligt de laatste Blik op Europa vóór de Europese verkiezingen van 6 juni aanstaande. De campagnes van de partijen zijn inmiddels goed op gang, bijna elke dag is er wel een boeiend debat van de Nederlandse en Europese lijsttrekkers en van andere kandidaten te volgen.

24-05-2024

In onze reeks externe bijdragen van politici over het programma van hun partij voor de Europese verkiezingen van 6 juni, is deze week het woord aan Sander Smit, lijsttrekker van de Boer Burger Beweging.

21-04-2023

In Nederland is het debat over de digitale euro inmiddels in alle hevigheid losgebarsten. Maar wat is de digitale euro precies? Wat hebben consumenten en winkeliers eraan? En waarom is er iets nieuws nodig? Lees hier de bijdrage van Klaas Knot, president van de Nederlandsche Bank (DNB), over de digitale euro.

21-04-2023

In deze Blik op Europa richten we eerst onze blik op de toekomst. We staan stil bij de plannen om een digitale euro in te voeren. Vervolgens gaan we in op de relatie tussen de EU en China. Behalve bij de toekomst staan we zoals gebruikelijk ook stil bij een aantal Europese actualiteiten. Zo geeft deze Blik opnieuw een beeld van de veelzijdigheid van de Europese agenda in een willekeurige week.

21-04-2023

Het Europees Parlement heeft een akkoord bereikt over de wijze waarop de klimaatschadelijke F-gassen die bijvoorbeeld in koelinstallaties zitten uitgefaseerd kunnen worden. Specifieke onderdelen van het voorstel leggen zich toe op het tegengaan van het weglekken van F-gassen uit de producten waar deze in gebruikt worden, het terugwinnen aan het einde van de levensduur van een product en het beperken van het op de markt brengen van de schadelijkste gassen.

21-04-2023

Naar aanleiding van het bezoek van Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en de Franse president Emmanuel Macron geeft Alicia García-Herrero, senior onderzoeker bij de Brusselse denktank Bruegel en buitengewoon hoogleraar aan de Hong Kong University of Science and Technology, om een update over de relatie van de EU met China. Ze stelt dat de koelere relatie tussen de EU en China niet alleen vanuit politiek en waarden, maar ook vanuit verschuivingen in de economische relatie bezien moet worden.

21-04-2023

Op 9 mei is het Dag van Europa. Hoog tijd om over het belang van de Europese Unie (EU) te spreken, zeker nu dit samenvalt met het 30-jarig jubileum van de interne markt en de aankomende Europese verkiezingen volgend jaar! Dat doen we tijdens ons Maliecafé met de makers van de bekende 'Europa draait door' podcast. Lees meer en schrijf je in!

21-04-2023

De Europese Commissie heeft zich ertoe verbonden de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen zoals asbest te verminderen in het kader van het Europees kankerbestrijdingsplan. De Europese Commissie heeft voorgesteld om de grenswaarde voor asbest te verlagen van 100.000 vezels/m3 naar 10.000 vezels/m3.

21-04-2023

Op 22 maart kwam de Europese Commissie met twee nieuwe voorstellen om consumenten te helpen bewustere keuzes te maken met het oog op vergroening. Het eerste betreft ‘Green claims’- de onderbouwing die bedrijven moeten leveren om te laten zien dat ze hun groene beloftes waar maken - en het tweede is het ‘Recht op reparatie’ - dat het aantrekkelijker moet maken om producten te repareren in plaats van direct nieuwe producten aan te schaffen.

21-04-2023

In het Europees Parlement (EP) is onder leiding van Rapporteur Lara Wolters (PvdA/S&D) een voorlopig akkoord bereikt over het voorstel voor een Europese due diligence richtlijn. De officiële stemming in JURI (het juridisch comité binnen het EP) zal waarschijnlijk 24 of 25 april plaatsvinden.

21-04-2023

Naar aanleiding van het bezoek van Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en de Franse president Emmanuel Macron vroeg Kantoor Brussel van VNO-NCW en MKB-Nederland Maaike Okano-Heijmans en Sense Hofstede van Instituut Clingendael wat de huidige stand van zaken in de relatie tussen de EU en China betekent voor het bedrijfsleven.

23-03-2023

Op 14 maart heeft de Europese Commissie (EC) een voorstel gedaan voor het herzien van de elektriciteitsmarkt. Het heeft tot doel de energiemarkt in de EU veerkrachtiger te maken en de energierekening van consumenten en bedrijven minder afhankelijk te maken van de korte termijn marktprijs van elektriciteit (vaak bepaald door de prijs van gas). Lees hier meer over de elektriciteitsmarkthervormingsplannen van de Europese Commissie.

23-03-2023

Vanwege de Provinciale Statenverkiezingen staat de provinciale politiek deze maand in de schijnwerpers. Ook de EU speelt een belangrijke rol in de provincie. Daarom vroeg Kantoor Brussel van VNO-NCW en MKB-Nederland Eddy van Hijum naar het belang van de EU in de provincie.
Eddy van Hijum is Gedeputeerde van de provincie Overijssel en lid van het Europees Comité van de Regio’s.

23-03-2023

De Europese Commissie heeft op 16 maart een pakket aan wetsvoorstellen en mededelingen gepubliceerd om de Europese concurrentiekracht te versterken. Lees hier meer over de Net-Zero Industry Act, de Raw Materials Act en mededelingen over de interne markt en het lange-termijn verdienvermogen van de EU. Wat is goed en wat kan nog beter?

23-03-2023

De verordening natuurherstel introduceert juridisch bindende streefdoelen voor natuurherstel en heeft mogelijk grote gevolgen voor Nederland. Lees hier wat dit inhoudt en of het ook andere lidstaten raakt.

23-03-2023

Eind februari hebben de EU en het VK een politiek akkoord bereikt om de praktische uitdagingen aan te gaan waar bedrijven en burgers in Noord-Ierland sinds de Brexit mee te maken hebben. Het akkoord is een belangrijke stap in de afhandelingen van de gevolgen van de Brexit. Lees hier wat het akkoord precies inhoudt en hoe het nu verder gaat.

23-03-2023

Terwijl ik dit voorwoord schrijf rollen tegenover ons kantoor een voor een de limousines aan om de staatshoofden en regeringsleiders af te zetten bij het Raadsgebouw. Daar begint zo de Voorjaarstop van de EU, die traditioneel over de economische agenda gaat. Na een noodkreet van het Europese bedrijfsleven aan Commissievoorzitter Von der Leyen staat nu de wereldwijde concurrentiepositie van de Europese industrie hoog op de agenda.

23-03-2023

Vanwege de Provinciale Statenverkiezingen staat de provinciale politiek deze maand in de schijnwerpers. Ook de EU speelt een belangrijke rol in de provincie. Daarom vroeg Kantoor Brussel van VNO-NCW en MKB-Nederland Arthur van Dijk waarom de EU een belangrijke rol speelt in de provincie en welke Europese onderwerpen extra aandacht verdienen in de nieuw te vormen colleges van Gedeputeerde Staten.
Arthur van Dijk is voorzitter van het bestuur van het Huis van de Nederlandse Provincies, de vooruitgeschoven post in Brussel en Commissaris van de Koning in de Provincie Noord-Holland.